Formannskapet har i møte 03.10.2022, sak 137/22, vedtatt å legge forslag til områderegulering for Sjøgata-området ut til høring og offentlig ettersyn i 9 uker i henhold til plan- og bygningslovens §12-10.

 

Planforslaget forsøker å avklare forholdet mellom vern, byutvikling og naturfare. Dette er hensyn som kan oppfattes motstridende og det er et mål i dette arbeidet om at planen skal svare ut og se sammenhenger mellom mange ulike hensyn. Alle har anledning til å komme med innspill og kommentarer til planforslaget iløpet av høringsfristen, det planlegges også folkemøte i forbindelse med høringa. Tid og sted vil annonseres.

sjøgata.jpg

 

Trykk her for plandokumenter

 

Eventuell innspill til planforslaget sendes Vefsn kommune, Plan og utvikling, postboks 560 8651 Mosjøen, eller per e-post post@vefsn.kommune.no innen 18.12.2022.