Vefsn kommune sender på høring forslag til nye adresser og vegnavn. «Før kommunen tek ei endeleg avgjerd, skal dei som avgjerda får verknad for, få høve til å uttale seg» (matrikkellova § 21). «Lokale organisasjonar har rett til å uttale seg i saker som gjeld stadnamn organisasjonen har ei særleg tilknyting til» (stadnamnlova § 8). Uttalelser til forslaga kan sendes Vefsn kommune innen 25. februar.

E6 fra Mosjøen og nordover til kommunegrensen fikk i 2009 navnet «Luktvassvegen». Nå som denne vegstrekningen over lange strekninger er avløst av en ny veg, er den gamle E6 oppdelt i flere kortere parseller.  Disse parsellene, som i dag er adressert til Luktvassvegen, bør få nye navn.
 

Strekning

Foreslått navn:

Kartvedlegg

E6 Kulstadalen

Dalengbrua-Skåsmyra

Luktvassvegen
(som før)

Luktvassvegen

Ny E6 fra rundkjøring Skåsmyra til Korgfjelltunellen

Luktvassvegen

Luktvassvegen

Gl. E6 fra Skåsmyra til X Herringvegen

Båtholvegen

Båthol_Fustvass

Fra X Herringvegen til

X Baågneset
X Aspneset X Tverlandsvegen

 

Fustvassvegen

Båthol_Fustvass

Fra X Tverlandsvegen til X Sovarneset

 

Mjåvassvegen

Mjåvassvegen

Fra X Strauman til Tuvneset

Tuvnesvegen

Tuvnes_Keggvik_Hatt

Fra X Austermjåvatnet til Ømmervassvegen

Keggvikvegen

Tuvnes_Keggvik_Hatt

Fra X Ømmervassvegen til bygdehuset


Hattvegen

Tuvnes_Keggvik_Hatt

Fra Angermoen til Luktvasslimoen

 

Angermovegen

Angermo_Luktvatnet

Fra X Kamvegen til bygdehuset

 

Luktvatnet

Angermo_Luktvatnet

 

Også noen veger i Mosjøområdet bør få nye navn på grunn av omregulering eller utbygging.
 

I Mosjøområdet

Foreslått navn:

Kartvedlegg

Åsvegen nord for transformator-stasjonen

Bausteinvegen

Pålgarden_Bausteinvegen

Austerbygdvegen 34

Rune Oplands veg

Rune Opland

Ørbradden 30

Pålgarden

 

Pålgarden_Bausteinvegen

 

Nye adresser langs fjorden:

Utover langs Vefsnfjorden foreslår kommunen å adressere vegløse gårder etter navnet på matrikkelgården, slik det går fram av lista nedenfor. På. gnr. 12 er det allerede adressert til Vikdalsvegen, men vegløse hus nord og sør for denne kan adresseres som foreslått.
 

Adresser utover Vefsnfjorden og sørover i vest

Foreslått adresse-navn:

Kartvedlegg

gnr. 12 S

Alternesvika

Alternesvika

Fjord1

gnr. 12 N

Vikdalsbukta

Vikdalsbukta

Fjord1

gnr. 9

Digermulen

Digermulen

Fjord1

gnr. 8

Høynesdalen

Høynesdalen

Fjord1

gnr. 2

Grønvika

Grønvika

Fjord1

gnr. 1

Juvika

Juvika

Fjord1

gnr. 257

Aspvika

Aspvika

Fjord2

gnr. 256

Norddalen

Norddalen

Fjord2

gnr. 255

Sørdalen

Sørdalen

Fjord2

gnr. 254

Kjerringvika

Kjerringvika

Fjord2

gnr. 245
Veg opp til Grytåvatnet

Grytåa

Grytåa

Fjord3

Grytåaveien el.
Grytåvassveien

Grytåvegen  

Fjord3

gnr. 244

Sørfjorden

Sørfjorden

Fjord3

gnr. 243

Roparneset

Roparneset

Fjord3

gnr. 242

Skonsenga

Skonsenga

Fjord3

 

Eventuelle forlag sendes inn til oss innen 25.02.21 og kan sendes på epost til: post@vefsn.kommune.no