Utarbeidelse av plattform for det frivillige arbeidet i Vefsn kommune – se saksfremlegg m/ vedlegg 1 og vedlegg 2 til kommunestyrets møte i juni 2019

Under arbeid. Vi trenger ditt engasjement!

Bakgrunnen for arbeidet er en ny stortingsmelding Meld. St. 10 (2018-2019) "For å dyrke fram en levende frivillighet er det viktig at hver kommune har et gjennomtenkt forhold til egen frivillighet og at frivilligheten blir sett på som en naturlig samtale- og samarbeidspartner"

Enhet for Folkehelse har tidligere gjennomført dialogmøter med frivilligheten. Vi fikk da en oversikt over hvilke ønsker, forventninger og behov frivilligheten hadde, og dette ønsker vi nå å følge opp. 

Bare i Vefsn kommune er det 200 frivillige organisasjoner registrert i Frivillighetsregisteret, i tillegg kommer medlemmene, dugnadsinnsatsen og de ikke-registrerte lag og foreningene. 

Enhet for folkehelse setter i gang et prosjekt hvor frivillige organisasjoner, politikere, råd og utvalg, fagfolk, lokalsamfunnet og private virksomheter inviteres inn i en prosess som har til hensikt å: 

 finne gode metoder for koordinering av frivillig innsats 

 finne gode samarbeidsformer mellom organisasjoner, kommunen og andre aktører 

 rekruttere flere frivillige og arbeide for en økt frivillig innsats 

 få innspill til hvordan frivilligsentralen skal legge til rette for frivillig innsats 

 få på plass en frivilligpolitisk plattform 

Invitasjon til videre arbeid i prosessen kommer til høsten! 

Sommer 2019 jobber vi med kartlegging av frivillig aktivitet. 

Vi trenger informasjon om:
1. antall medlemmer i din organisasjon per i dag
2.  antall dugnadstimer/ aktive antall frivillige per år 
3. om din forening/lag/organisasjon fortsatt er aktiv
4. om kontaktinformasjon skal oppdateres
5. om din organisasjon/lag eller forening er registrert i Frivillighetsregisteret

https://www.brreg.no/om-oss-nn/oppgavene-vare/registera-vare/om-frivilligregisteret/

Sjekk ut! Frivillighet Norge: https://www.frivillighetnorge.no/