scooterlKart.jpgVefsn kommunestyre vedtok 24.03.2021 sak 27/21, endring av plan for scooterløyper for rekreasjonskjøring i Vefsn.

Kommunestyrets vedtak åpner for ny løype mellom Sjåmoen og Kjemsåsen, samt endret trasé for løype fra Sjåmoen og nordover til øvrig løypenett.

Kommunestyrets behandling og saksdokumentene finnes på denne lenken:
https://vefsn.kommunetv.no/archive/123?caseId=4129?caseId=4125

Vedtaket kan påklages til Statsforvalteren i Nordland, jfr. forskrift om motorferdsel i utmark etc. § 4a, 8. ledd innen 7.5.2021.
E-post: sfnopost@statsforvalteren.no