I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-14 kunngjøres det igangsetting av Endring av detaljreguleringsplan Veveritomta og nordlige elvebredd Skjerva – Bakkegata 16 i Vefsn kommune.

Kartutsnitt

 

Planområdet som ønskes regulert ligger i Bakkegata, bynært til Mosjøen, i Vefsn kommune og omfatter gbnr 104/454 m.fl. Planområdet ligger innenfor reguleringsplanene for Veveritomta og nordlige elvebredd av Skjerva, planid 20071217, vedtatt 03.09.2007 og Detaljregulering for Nervollan vest, planid 20211249, vedtatt 13.04.2021. Planområdet er regulert til formålene bolig, felles parkering og park. Forslagsstiller, Vefsn kommune, har nå et ønske om et makebytte mellom formålene bolig og park, planområdet vil bli regulert til formålene konsentrert småhusbebyggelse og park. Planområdet har en størrelse på ca. 1,2 daa. I henhold til forskrift om konsekvensutredninger utløser ikke planarbeidet krav om konsekvensutredning

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til:

LandArk as, adresse: Leirfjordveien 160, 8890 Leirfjord, tlf: 92 62 25 56,

epost: landark@landark.no

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeidet m.m. er også lagt ut på Vefsn kommune sin hjemmeside https://www.vefsn.kommune.no under fanen selvbetjening – høringer/kunngjøringer – Endring av detaljreguleringsplan Veveritomta og nordlige elvebredd Skjerva – Bakkegata 16.

Eventuelle merknader til reguleringsplanarbeidet sendes til LandArk as med gjenpart/kopi til Vefsn kommune post@vefsn.kommune.no, eventuelt Plan og utvikling, Pb 560, 8661 Mosjøen, innen 24.08.2022.