1. Praktisk hjelp i hjemmet
a) Kommunestyret fastsetter egenandelen for praktisk bistand og opplæring til kr. 369,- pr. time.
b) Maksimal egenandel for praktisk bistand og opplæring der husholdningen har en samlet skattbar inntekt før særfradrag under 2 G er på kr. 210,-

Kommunestyret fastsetter følgende inntektsgraderte maksimale egenandeler for praktisk bistand og opplæring:

Husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag etter siste tilgjengelige skatteligning pr. 01.01.2022

Maksimal egenbetaling (utgiftstak) pr. måned.

 

0-2 G (0-212 798)

kr 210,-

2-3 G (212 798-319 197)

kr. 1169,-  

3-4 G (319 197-425 596)

kr. 1901,-  

4-5 G (425 596-531 995)

kr. 2819,-

Over 5 G (531 995)

kr. 3793,-

c) Egenandelene gjelder også for ordningen personlig assistanse, når denne utfører praktisk bistand.

 

2. Trygghetsalarm

Alarm type Inntekt inntil 2G
egenandel pr mnd

Inntekt over 2G
egenandel pr mnd

Stasjonær trygghetsalarm kr 250,- kr 335,-
Tillegg, ekstra alarmknapp kr 40.- kr 50,-
Mobil trygghetsalarm kr 320,- kr 385,-
Stasjonær og mobil trygghetsalarm kr 390,- kr 500,-


Egenandel ved tap av alarmknapp/armbånd settes til kr.600,-
Egenandelene omfatter også leie av nøkkelboks.
Montering av nøkkelboks kr 870,-

Dersom tjenesten benyttes som erstatning for en helsetjeneste skal tjenesten være gratis for brukeren.
 

3. Korttidsopphold i institusjon, døgn-, dag- eller nattopphold
Egenandelen for korttidsopphold justeres i samsvar med endringer i Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.

 

4. Langtidsopphold i institusjon
Egenandelen settes til 75 % av inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp, fratrukket et beløp på kroner 9000,- pr. år. Av inntekter utover folketrydens grunnbeløp betales inntil 85 prosent. Betalingen skal begrenses slik at enhver har i behold til eget bruk minst 25 prosent av folketrygdens grunnbeløp i tillegg til fordelen av fribeløpet. Beboere, som uten selv å ønske det, tildeles dobbeltrom, skal betale halv leiepris.

Beboer uten hjemmeboende ektefelle gis fradrag for boutgifter for fraflyttet bolig begrenset oppad til kr. 4000,- pr. måned i inntil 3 måneder hvis beboer har bankinnskudd mindre enn kr. 120 000, Betalte boutgifter (strøm, husleie/kommunale avgifter) må dokumenteres med bankutskrift.

Ved kortidsopphold over 60 døgn gis det fradrag hvis likvid formue er mindre enn kr. 240 000,- Fradraget begrenses oppad til kr. 4 000,- pr. måned.


5. Matombringing
Liten / medium porsjon middag m/ suppe eller dessert kr. 88,-
- Uten suppe / dessert kr. 72,-
Stor porsjon middag m/ suppe eller dessert kr.- 100,-
- Uten suppe / dessert kr. – 85,-
Egenandel for spesialdietter reguleres etter innhold / sammensetning og kostnader.


6. Vaksinasjoner
Egenandelen for influensavaksinering settes til kr. 180, -
Egenandelen for øvrige vaksinasjoner økes med 2,5%.

7. Terapiridning
Betalingssatsen for terapiridning settes til kr. 175,- pr. time.