Beskrivelse av BTR:

BTR (Barnehagens tverrfaglige ressursteam) er et tilbud til barnehagens personale, hvor det legges til rette for drøfting og refleksjon omkring ulike problemstillinger som dukker opp i barnehagehverdagen. Dette er barnehagens møte med ulike støttetjenester. BTR består i hovedsak av representant fra PPT, helsestasjonen og barnevernstjenesten. Dersom innmeldte sak har behov for andre representanter kan disse benyttes ved behov.

BTR skal være en refleksjonsarena med tverrfaglig bredde, og har som formål å sikre at barn tidligst mulig får støtte og oppfølging.

Det som tas opp i tverrfaglig team, kan gjelder problemstillinger om enkeltbarn, flere barn eller barnegruppa. Saker kan drøftes anonymt.

Dersom navn på barn legges fram i BTR, så skal dette være etter avtale og samtykke fra barnets foreldre på forhånd.

Foreldre kan delta i møtet, om ønskelig.

Alle i teamet har taushetsplikt.

 

ORGANISERING AV BTR:

  • Teamet har en tidsplan med månedlige treffpunkt. Siste onsdag i hver måned, mellom kl 09.30 – 11.30. Varigheten på et BTR-møte er ca 45 minutter.
  • BTR kommer rundt til hver enkelt barnehage, som har meldt sine behov.
  • Målet er å legge til rette for kortets mulig responstid fra innmeldt behov, til BTR kommer i barnehagen.
  • Barnehagene som har behov for å drøfte en sak/problemstilling/utfordring med BTR kan melde inn saken til enhetsleder for barnehagene, som vil ha ansvar for å koordinere BTR. Saken sendes inn som mail/eller det kan ringes, med en kort beskrivelse hva det gjelder. Koordinator sørger for at BTR-teamet får denne.
  • Barnehagen som får besøk av BTR, har ansvar for å ha egnet møterom, leder møtet og skriver referat.

 

MØTEPLAN – Barnehageåret 2019/2020

 

Måned:

Dato og tidspunkt:

Tisrom:

September

25.9.19

Kl 0930 - 1130

Oktober

30.10.19

Kl 0930 - 1130

November

27.11.19

Kl 0930 - 1130

Desember

18.12.19

Kl 0930 - 1130

Januar

29.01.20

Kl 0930 - 1130

Februar

26.02.20

Kl 0930 - 1130

Mars

25.03.20

Kl 0930 - 1130

April

29.04.20

Kl 0930 - 1130

Mai

27.05.20

Kl 0930 - 1130

Juni

17.06.20

Kl 0930 - 1130

 

BTR 19/20 består i hovedsak av:

PPT: Sissel Bakke

Barnevernstjenesten: Renate Granås

Helsestasjonen: Tove Slettbakk

Dersom saken har behov for andre faginstanser, skal koordinator etterstrebe å få disse med under det aktuelle BTR.

 

Meld inn behov for BTR til deres barnehage, til enhetsleder barnehage:

sissel.nilsskog.aufles@vefsn.kommune.no eller ring 75 10 12 02

 

Denne måten å organisere BTR, vil bli evaluert i løpet våren 2020

Enhetsleder for barnehage, har ansvaret for å gjennomføre evaluering.