Tilskudd til lag og foreninger gis på lik linje med øvrige private veger. Dersom det er flere brukere på samme strekning, må søknaden samordnes, og det gis kun ett tilskudd pr. vegstrekning. Navn på brukere og på eiendommer (adresse, gnr. og bnr.) MÅ oppgis. Kto. Nr. bes oppgitt, og kartutsnitt bes vedlagt. Det vil i 2020 ikke bli gitt tilskudd til sommervedlikehold av private veger.

Søk elektronisk 

Søknadskjema for skriftlig utfylling
 

Retningslinjer for tildeling av tilskudd til vintervedlikehold 


Skriftlig søknad sendes: Vefsn kommune, teknisk drift, postboks 560, 8651 Mosjøen, innen 28.01.2020.

Evt. Kan søknaden sendes som e-post til: post@vefsn.kommune.no

Driftssjefen