Vår oppgave er å være kommunenes rådgivende og sakkyndige instans i forhold til spørsmål som omhandler barn, ungdom og voksne som opplever å ha en vanskelig opplærings- eller oppvekstsituasjon.

Vi skal yte tjenester i forhold til førskolebarn, barn og ungdom i grunnskole og videregående skole, samt lærlinger, lærekandidater og voksne med særskilte opplæringsbehov.

PP- tjenesten skal hjelpe skolene i arbeidet med kompetanse- og organisasjonutvikling mht å legge opplæringa bedre til rette for elever med særlige behov.