Foto © Aleksander Nordaas

Våtrom

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Hvis du ønsker å bygge nytt eller pusse opp et eksisterende våtrom, må du søke om tillatelse fra kommunen.

Våtrom er ett rom som er utsatt for vann.

Arbeider med søknadsplikt:

 • Oppføring av nytt våtrom er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven § 20-1 bokstav a (nybygg, påbygg, tilbygg eller underbygning).
 • For større våtromsarbeider i eksisterende bygninger, er det krav om søknadsplikt og bruk av ansvarlige foretak. Dette gjelder vesentlig endring og vesentlig reparasjon av våtrom.
 • Arbeider hvor det er krav om søknadsplikt og bruk av ansvarlig foretak vil være: Totalrehabilitering av våtrom. Rehabiliteringen omfatter full nedstripping til stender/etasjeskiller og gjenoppbygging av våtrommet, herunder nytt tettesjikt.
 • Utvidelse av våtrom, som innebærer endring og flytting av vegger.
 • Ettermontering og utskifting av sluk i bygningsdel som er skille mot annen bruksenhet, branncelle eller boenhet.

Selvbyggere

 • Regelverket åpner for at man kan gjøre arbeidet i egen bolig eller fritidsbolig selv, også der regelverket stiller krav om bruk av ansvarlige foretak. Tiltakshaver kan søke om ansvar som selvbygger. Tiltakshaver må da sannsynliggjøre at arbeidet vil bli utført i samsvar med regelverket. Dette kan gjøres der tiltakshaver selv har kompetanse, har gode medhjelpere eller henter inn kvalifisert foretak eller person. Tiltakshaver vil da ha det fulle ansvaret for kvaliteten i arbeidet som utføres.

Arbeider uten søknadsplikt

En rekke arbeider på eksisterende våtrom er unntatt fra kravet om søknadsplikt og bruk av kvalifiserte foretak. Dette vil gjelde de aller fleste endringsarbeider i eksisterende våtrom.

Slike arbeider vil være:

 • Sanitærinstallasjoner i eksisterende byggverk innenfor en bruksenhet eller branncelle, herunder:
  - Utskifting av rør
  - Montering av toalett
  - Utskifting av sluk
  - Montering av vannstoppventil
  - Utskifting av varmtvannsbereder
  - Andre tilsvarende arbeider
 • Arbeider som ikke utgjør vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av våtrom, herunder:
  - Montering av sluk og annen hulltaking som ikke berører brannskille
  - Utbedring og utskifting av våtromspanel og lignende tettsjikt, der produktet har tilfredsstillende produktdokumentasjon
  - Utskifting av tettesjikt i vaskerom

For arbeider som nevnt her vil det ikke være krav om søknad eller ansvarlige foretak. Tiltakshaver kan selv utføre arbeidene uten å involvere bygningsmyndighetene.

Kriterier/vilkår

Ingen øvrige vilkår, men det anbefalles at all jobb på våtrom utføres av kvalifiserte persjoner.

Pris for tjenesten

Gebyrsatser

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Statens byggtekniske etat
Helgelandskartet
aaa

Lover og forskrifter

Skjema

Saksbehandling

Saksbehandling

Hvis søknaden er fullstendig og tiltaket ikke er i strid med regler og planer (se feltet Kriterier/vilkår), skal kommunen gi tillatelse innen en bestemt frist (se under). Søkeren og de som eventuelt har gjort merknader får et skriftlig vedtak. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket.

Saksbehandlingstid

En søknad om tillatelse som ikke medfører dispensasjon fra vilkårene skal avgjøres av kommunen innen 12 uker. Byggesaksgebyret skal reduseres med 25 % for hver påbegynte uke tidsfristen overskrides.

Foreligger det i tillegg ikke merknader fra naboer/gjenboere og uttalelser fra annen myndighet ikke er nødvendig, skal kommunen avgjøre saken innen 3 uker. Hvis kommunen ikke har avgjort søknaden innen fristens utløp, regnes tillatelse for gitt forutsatt at det du søker om ikke er i strid med reglene.

Kommunen kan forlenge disse fristene hvis saken er særlig komplisert, krever ekstra politisk avklaring eller tillatelse/samtykke fra andre myndigheter. Hvis fristen forlenges, så skal søkeren få melding om dette så fort det blir klart at fristen ikke vil bli holdt.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra vedtaket er mottatt. Du velger selv om du vil at ansvarlig søker (eller for eksempel en advokat) skal fremme klagen for deg. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Servicetorget
Telefon:75 10 10 00
Epost:servicetorg@vefsn.kommune.no
Postadresse:Postboks 560 8651 MOSJØEN
Besøksadresse:Skjervgata 34 8657 MOSJØEN

Andre opplysninger

Oppdatert:2018-02-18 08:13
Web levert av CustomPublish AS