Foto © Aleksander Nordaas

Uthus/utebod (under 15 m2)

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Å bygge uthus/utebod anses i utgangspunktet som et mindre tiltak. Det betyr at du som selvbygger kan utføre tiltaket og normalt ikke trenger å sende inn søknad til plan- og bygningsmyndigheten ihht. byggesaksforskriften §4-1a. Det er likevel en rekke vilkår som må oppfylles. Ønsker du dispensasjon fra gjeldende bestemmelser, må du uansett sende en søknad.

 

Det er ikke noe formelt krav om nabovarsel, men det kan ofte være en fordel at du snakker med naboer og gjenboere som kan tenkes å bli berørt av tiltaket. Du kan da klargjøre at det ikke er nødvendig å sende inn søknad, så sant tiltaket ikke medfører urimelig ulempe eller er til sjenanse.

Målgruppe

Hus- og tomteeiere

Kriterier/vilkår

 • Tiltaket kan verken ha samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) kan være over 50 m2
 • Mønehøyde kan være inntil 4,0 m og gesimshøyde inntil 3,0 m.
 • Avstand til annen bygning på eiendommen skal ikke være mindre enn 1 m.
 • Avstand til nabogrense skal ikke være mindre enn 1 m.
 • Tiltaket må oppføres på bebygd eiendom og må ikke benyttes til beboelse.
 • Tiltaket må oppfylle alle kravene til tiltaket i plan- og bygningsloven, slik som avstand til nabo, visuell utforming og tekniske krav
 • Tiltaket må ikke være i strid med kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan

Dersom tiltaket ikke tilfredstiller vilkårene er tiltaket søknadspliktig ihht plan -og bygningslovens §20-2. Søknaden kan utformes av selvbygger/tiltakshaver, se Byggetiltak på bebygd eiendom for videre veiledning.

Pris for tjenesten

Gebyrsatser

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Statens byggtekniske etat
Helgelandskartet
aaa

Lover og forskrifter

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

 • Tiltaket kan verken ha samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) kan være over 15 m2
 • Mønehøyde kan være inntil 3,0 m og gesimshøyde inntil 2,5 m.
 • Avstand til annen bygning på eiendommen skal ikke være mindre enn 1 m.
 • Avstand til nabogrense skal ikke være mindre enn 4 m.
 • Tiltaket må oppføres på bebygd eiendom og må ikke benyttes til beboelse.
 • Tiltaket må oppfylle alle kravene til tiltaket i plan- og bygningsloven, slik som avstand til nabo, visuell utforming og tekniske krav
 • Tiltaket må ikke være i strid med kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan

Dersom tiltaket ikke tilfredstiller vilkårene er tiltaket søknadspliktig ihht plan -og bygningslovens §20-2. Søknaden kan utformes av selvbygger/tiltakshaver, se Byggetiltak på bebygd eiendom for videre veiledning.

Saksbehandling

Klagemulighet

Tiltak som er unntatt søknadsplikt, kan ikke påklages av naboer og andre berørte. De må be kommunen gripe inn. Kommunen vil vurdere hvorvidt innvendingene er berettigede.

Kommunen kan - i spesielle tilfeller - konkludere med at tiltaket er i strid med regelverket eller anta at tiltaket medfører sjenanse for omgivelsene. I slike tilfeller må tiltaket behandles som en søknad. Vedtaket fra denne behandlingen kan påklages av partene, deg eller naboene. Klagefristen er tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til Fylkesmannen.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Servicetorget
Telefon:75 10 10 00
Epost:servicetorg@vefsn.kommune.no
Postadresse:Postboks 560 8651 MOSJØEN
Besøksadresse:Skjervgata 34 8657 MOSJØEN

Andre opplysninger

Oppdatert:2018-02-18 08:10
Web levert av CustomPublish AS