Foto © Aleksander Nordaas

Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordning)

Generelt om tjenesten

Alternativt navn

TT-kort

Tema

- Omsorg, trygd og sosiale tjenester
- Helse
- Familie og samliv

Beskrivelse

Er du funksjonshemmet og har behov for dør-til-dør-transport for å delta i aktiviteter på lik linje med alle andre, kan du søke om TT-kort. Kortet dekker et bestemt antall reiser og du betaler en egenandel for hver tur. TT-ordningen skal brukes til lokale fritidsreiser, og ikke til syketransport, legebesøk eller andre reiser som dekkes av folketrygden.

Fylkeskommunen har ansvaret for transporttjenesten for funksjonshemmede (TT-ordningen). Ordningen er et transporttilbud til funksjonshemmede som på grunn av fysisk eller psykisk funksjonshemming ikke kan bruke vanlige kollektive transportmidler. Det er en forutsetning at funksjonshemmingen antas å vare over et år, men det kan også være mulig å søke ved akutt funksjonshemming.

Formålet med tjenesten er å medvirke til at funksjonshemmede i Nordland blir mer mobile, og i stand til å delta i aktiviteter i nærmiljøet på linje med den øvrige befolkning.

Godkjenning av brukere er delegert til kommunen, søknad sendes til kommunen ved tjenestekontoret.

Kriterier/vilkår

Du kan vanskelig benytte deg av det vanlige kollektivtilbudet i kommunen. 

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Partnere

Samferdselsdepartementet har pplagt alle fylkeskommunene å organisere en ordning med tilrettelagt transport.

aaa

Lover og forskrifter

Denne tjenesten er ikke lovpålagt. Se fylkeskommunale retningslinjer.

Lover

Forvaltningsloven

___

Skjema

Skjema

Søknadsfrist

1.april og 1.oktober til hjemkommunen.

Søknaden sendes til

Vefsn kommune
Tjenestekontoret
Postboks 560
8651 Mosjøen

Saksbehandling

Saksbehandling

Fylkeskommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til fylkeskommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Fylkeskommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Fylkeskommunen vil kunne gi deg veiledning.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Tjenestekontoret
Telefon:75 10 10 00
Epost:post@vefsn.kommune.no
Postadresse:Postboks 560 8651 Mosjøen
Besøksadresse:Rådhuset 8657 Mosjøen

Andre opplysninger

Oppdatert:2017-03-07 12:37
Web levert av CustomPublish AS