Foto © Aleksander Nordaas

Trafikksikkerhetsmidler for våren 2017

Ønsker dere å ha fokus på bedre trafikksikkerhet gjennom holdningsskapende arbeid? Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) kunngjør ledige midler til gjennomføring av tiltak som vil være med å fremme gode holdninger i trafikken.

Midlene tildeles til første halvår av 2017 og kan søkes av kommuner, lag/foreninger, FAU/skoler eller enkeltpersoner som ønsker å gjøre noe for å bedre trafikksikkerheten i sitt nærmiljø. Midlene kan ikke nyttes til fysiske tiltak som gang- og sykkelveger, busslommer etc, men til holdningsskapende tiltak som kampanjer, temadager, informasjonsmøter, sykkelopplæring og/eller prøver mm.

Se info fra Nordland fylkeskommune: Hvordan få støtte til holdningsskapende tiltak?

Et tradisjonelt tiltak på våren er sykkelopplæring. Vi anbefaler å gå inn på www.nfk.no/nftu for nærmere informasjon om trafikksikkerhetsmidlene, samt sykkelopplæring og sykkelgårdene i Nordland.

En kort beskrivelse av planlagte tiltak med kostnadsoverslag sendes til;
Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg
Statens vegvesen
Postboks 1403
8002 Bodø

Eller til Firmapost-nord@vegvesen.no

Søknadsfrist 10. mars 2017.

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til silje.fisktjonmo@vegvesen.no.

Web levert av CustomPublish AS