Foto © Aleksander Nordaas

Tilbygg

Generelt om tjenesten

Tema

- Bygg og bo

Beskrivelse

Dersom du ønsker å oppføre et mindre tilbygg på eiendommen din, må du søke om tillatelse fra kommunen.

Du kan søke om tillatelse til oppføring av tiltaket som Selvbygger dersom vilkårene under er oppfyllt  jf. plan - og bygningsloven § 20-2 1a) jf. SAK10 § 3-1  a).

Kriterier/vilkår

  • Søknaden kan kun inneholde ett enkelt tilbygg
  • Tilbygget kan verken ha samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 50 m2. Tilbygget kan ha kjeller.
  • Tilbygget kan ikke inneholde en egen boenhet. §20-1d
  • Nabovarsling må være foretatt
  • Tiltaket må oppfylle alle kravene til tiltaket i plan- og bygningsloven, slik som avstand til nabo, visuell utforming og tekniske krav.
  • Tiltaket må ikke være i strid med kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan.

Dersom tiltaket ikke tilfredstiller vilkårene er tiltaket søknadspliktig ihht plan -og bygningslovens §20-1. Søknaden må utformes av et firma som har kompetanse til å gjennomføre en søknadsprosess (ansvarlig søker). Det kan for eksempel være en byggmester, entreprenør eller arkitekt. Før igangsetting må nødvendig prosjektering være gjennomført. Alle håndverkere (firmaer) må ha godkjent ansvarsrett for sine fagområder.

Pris for tjenesten

Gebyrsatser

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Statens byggtekniske etat
Helgelandskartet
aaa

Lover og forskrifter

Skjema

Saksbehandling

Saksbehandling

Hvis søknaden er fullstendig og tiltaket ikke er i strid med regler og planer (se feltet Kriterier/vilkår), skal kommunen gi tillatelse innen en bestemt frist (se under). Søkeren og de som eventuelt har gjort merknader får et skriftlig vedtak. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket.

Saksbehandlingstid

En søknad om tillatelse som ikke medfører dispensasjon fra vilkårene skal avgjøres av kommunen innen 12 uker. Byggesaksgebyret skal reduseres med 25 % for hver påbegynte uke tidsfristen overskrides.

Foreligger det i tillegg ikke merknader fra naboer/gjenboere og uttalelser fra annen myndighet ikke er nødvendig, skal kommunen avgjøre saken innen 3 uker. Hvis kommunen ikke har avgjort søknaden innen fristens utløp, regnes tillatelse for gitt forutsatt at det du søker om ikke er i strid med reglene.

Kommunen kan forlenge disse fristene hvis saken er særlig komplisert, krever ekstra politisk avklaring eller tillatelse/samtykke fra andre myndigheter. Hvis fristen forlenges, så skal søkeren få melding om dette så fort det blir klart at fristen ikke vil bli holdt.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra vedtaket er mottatt. Du velger selv om du vil at ansvarlig søker (eller for eksempel en advokat) skal fremme klagen for deg. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Servicetorget
Telefon:75 10 10 00
Epost:servicetorg@vefsn.kommune.no
Postadresse:Postboks 560 8651 MOSJØEN
Besøksadresse:Skjervgata 34 8657 MOSJØEN

Andre opplysninger

Oppdatert:2018-02-18 08:08
Web levert av CustomPublish AS