Foto © Aleksander Nordaas

Støttekontakt

Generelt om tjenesten

Tema

- Omsorg, trygd og sosiale tjenester
- Helse

Beskrivelse

Du kan søke om å få støttekontakt hvis du trenger hjelp til å få en aktiv fritid eller komme ut av en isolert tilværelse. Støttekontakten får godtgjørelse fra kommunen. Dere møtes hjemme eller går på kafé, kino eller gjør andre aktiviteter sammen. Det er dine interesser og behov som avgjør. Tjenesten kan gis individuelt eller i gruppe.

Støttekontakt kan være en måte å gi personlig assistanse til deltakelse i fritidsaktiviteter. Formålet med støttekontakt er å hjelpe den enkelte til en meningsfull fritid og samvær med andre.

Du kan søke om å få støttekontakt hvis du trenger hjelp til å få en aktiv fritid eller komme ut av en isolert tilværelse. Det er dine interesser og behov som avgjør.  En støttekontakt er et medmenneske som over tid, kan hjelpe andre til en meningsfull fritid og til å mestre ulike livssituasjoner. Støttekontakt kan innvilges individuelt eller i gruppe. I tillegg kan tjenesten gis som treningskompis.

 

En støttekontakt trenger som hovedregel ingen spesiell utdanning. I søknaden må det fremkomme hvilke fritidsaktiviteter bruker ønsker at støttekontakten skal bistå i. Ved innvilgelse av tjenesten, vil dette også fremkomme av vedtaket.

Kriterier/vilkår

Kommunen vil i samarbeid med deg bestemme om du skal få støttekontakt eller eventuelt andre tjenester. Det er ditt eller familiens behov som er avgjørende.

Kriterier for tildeling av støttekontakt

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis. Du skal ikke belastes for utgifter som støttekontakten har.

Utgifter du selv har i forbindelse med aktivitet, må du selv dekke.

Ved avtale om bilkjøring/transport utover det som fremkommer i vedtaket, må du som mottaker gjøre avtale med støttekontakt om godtgjøring for dette.

aaa

Lover og forskrifter

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2.

Lover

Forvaltningsloven
Helse- og omsorgstjenesteloven

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan henvende deg til kommunen for å få hjelp til å søke om støttekontakt, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Skjema

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Søknadsfrist

Det er ikke noe søknadsfrist på støttekontakt.

Har du fått innvilget støttekontakt har dette vedtaket en vedtaksperiode. Det er en fordel å være i god tid med ny søknad hvis du fortsatt har behov for støttekontakt etter endt vedtaksperiode.

Søknaden sendes til

Vefsn kommune
Tjenestekontoret
Postboks 560
8651 Mosjøen

Saksbehandling

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Tjenestekontoret
Telefon:75 10 10 00
Epost:post@vefsn.kommune.no
Postadresse:Postboks 560 8651 Mosjøen
Besøksadresse:Rådhuset 8657 Mosjøen

Andre opplysninger

Oppdatert:2017-04-28 11:32
Web levert av CustomPublish AS