Foto © Aleksander Nordaas

...snakkes i måro!

Utviklingsprogrammet ”Saman om ein betre kommune” tar tak i noen av de viktigste utfordringene i kommunesektoren – sykefravær, kompetanse/rekruttering, heiltid/deltid og omdømme. Regjeringa, KS og arbeidstaker- organisasjonene underskrev en avtale om samarbeidet 14. mars 2011

På sporet av endring -kort tegnefilm om Saman om ein betre kommune

PingvinLokalt prosjekt
Vefsn kommune er med under prosjektnavnet ...snakkes i måro! og har reduksjon av sykefraværet som hovedmålsetting. Styringsgruppa er sammensatt av kommunalsjef John-Arvid Heggen som leder, ordfører Jann Arne
Løvdahl og ansatterepresentant Arnfinn Olsen. Leif Morten Aas er prosjektleder.
Vi er i nettverk sammen med 4 andre kommuner; Steinkjer, Jondal, Sund og Bømlo. Prosjektlederne møtes for felles planlegging og inspirasjon. Styringsgruppene møtes også en gang i året for felles kursing og idèutveksling. Det har vært en nettverkssamlinger i Stjørdal, en i Bergen og siste var i Mosjøen i April 2013.

 

        MÅLSETTING

 • For nåværende IA-periode har kommunen et mål om å redusere det totale sykefraværet med 20% innen utgangen av 2013 (videreføres for 2014 og 2015)

  • Dvs. fra 8,6% til 6,9%
  • Det betyr 17 flere på jobb hver dag innen utgangen av 2013 og 2015
   (se alle resultat ved å klikke på bilde øverst i høyremargen)

Delmål:

 • Godt arbeidsmiljø
 • Bedre for den enkelte arbeidstaker
 • Kompetanseheving
 • Attraktiv arbeidsplass med godt omdømme
Ke skjer...

 

PROSJEKTPERIODEN 2014 - 2015

Målsetting:

 • Sykefravær fra 8,6 % til 6,9 %
  • tilsvarer 20 % reduksjon
  • tilsvarer 17 flere på arbeid hver dag

Resultater: Se filvedlegget "Fraværstall"

Tiltak i perioden

Dette er siste og avsluttende periode for dette utviklingsprogrammet. Varer ut året men markeses med en avsluttende konferanse i Oslo 1.des 2015 for de 110 deltakende kommunene ⇒Tampen brenner

 


 

PROSJEKTPERIODEN 2012 - 2013

Målsetting:

 • Sykefravær fra 8,6 % til 6,9 %
  • tilsvarer 20 % reduksjon
  • tilsvarer 17 flere på arbeid hver dag

Resultat (hele 2013):

 • Sykefravær 6,7 %
  • tilsvarer 22 % reduksjon
  • tilsvarer 22 flere på arbeid hver dag

MÅLET ER NÅDD! GRATULERER TIL ALLE

Det kan være vanskelig å peke på den absolutte årsaken til resultatoppnåelsen, men det kan sammenfattes i fire, rimelig tydelige hovedpunkter:

 1. Reduksjon av langtidsfravær med nesten 2,0 %
  1. Økt bruk av gradert sykmelding, fra rundt 18 % til 35 %. Betyr at i overkant hver tredje legemeldte sykmelding er gradert. På landsbasis ligger tallet på rundt 25 %
  2. Oppfølging av langtidsfravær. Er satt fokus på dette arbeidet med en tettere oppfølging. Gir grunnlag for raskere og bedre individuelle avklaringer.
 2. Reduksjon av korttidsfraværet på ca. 0,2 %. Reduksjonen er i fht. mindre bruk av egenmelding. Legemeldt korttidsfravær er samtidig uendret.
 3. Nærværsprosjektet ...snakkes i måro! med sykefraværsmål og tiltak som temadager og informasjon.
 4. Til slutt det viktigste: Det er et klart inntrykk at det jobbes godt og aktivt med nærværs- og fraværsarbeid i alle enhetene. Både ledere, BHT, leger og ikke minst de ansatte må samarbeide, ha en konstruktiv holdning og forståelse for dette arbeidet for å få en positiv utvikling. Dette har alle parter vist er mulig!

Fravær er ofte forbundet med kostnader, økt nærvær reduserer kostnader tilsvarende. En enkel beregningsmodell viser at reduksjonen i tapte dagsverk i fht. et sykefravær på 8,6 til nå 6,7 %, har en verdi på ca.11 millioner kroner pr. år.
Økt nærvær sikrer også kvaliteten på tjenestene. Dette skjer ved at det blir større stabilitet blandt ansatte og dermed jevnere tjenestetilbud. I tillegg sikres også et godt arbeidsmiljø, da man på generelt grunnlag kan si at arbeidsbelastningen til den enkelte reduseres ved høgt nærvær.

Hva NÅ?
Det er bestemt at prosjektet ...snakkes i måro! fortsetter i 2014 med videre deltakelse i utviklingsprogrammet Saman om ein betre kommune. Dette gir kommunen mulighet til å fokusere ett år til på nærværsarbeid og gi tilbud om nye tiltak.
Det er ikke satt nye mål, slik at foreløpig fortsetter prosjektet med de samme sykefraværsmålene som før og samme prosjektorganiseringen.
Når det gjelder tiltak i 2014, fortsetter Tilrettelegging for gravide. Videre kommer et tiltak som heter Betryggende internkontroll rettet mot ledere. Så vil Livstilskunnskap for nattarbeidere bli gjennomført på nytt. Nå vil det også omfatte turnusarbeidere.
Informasjon fra prosjektet i form av mail og egen webside fortsetter.

Tabellen under viser fraværet for hele 2013. Det som er utfordringen er å holde dette på samme nivå fremover. Det er imidlertid en ganske stor økning i fraværet de siste to mnd. av 2013. Det er ikke unormalt, men fraværet er større enn samme periode året før.

 

Fraværs %

Ant. flere på jobb pr. dag

% vis reduksjon

Jan-13

7,8 %

8

9 %

Feb-13

6,9 %

17

20 %

Mars-13

6,8 %

18

21 %

April-13

6,4 %

22

26 %

Mai-13

6,1 %

27

29 %

Juni-13

5,8 %

28

33 %

Juli-13

4,4 %

41

49 %

Aug-13

4,8 %

37

44 %

Sep-13

6,2 %

23

28 %

Okt-13

6,8 %

18

21 %

Nov-13

7,7 %

9

10 %

Des-13

8,5 %

1

1 %

SUM 2013

6,7 %

22

22 %

(27.01.2014)

TILTAK: Tilrettelegging for gravide
Onsdag 20.nov ble tiltaket "Tilrettelegging for gravide" igangsatt. Jordmor Hanne Rynning er midlertidig ansatt i en 20% prosjektstiling i 12 mnd. som Bedriftsjordmor. Hensikten er å øke tryggheten og kunnskapen for både den gravide og arbeidsgiver. Les mer...
(25.11.13)

Sykefravær 2013
Som det fremgår av tabellen er det en økning i sykefraværet etter sommerferien. Dette er en normal "syklus" for kommunen. Sammenligner vi med 2012 og månedene fom. aug. tom. nov. (hhv. 5,8%, 7,6% og 7,1%) er fraværet lavere.
Med to mnd. igjen av dette året er det gode muligheter for å nå målsettingen på 6,9%.

 

Fraværs %

Ant. flere på jobb pr. dag

% vis reduksjon

Jan-13

7,8 %

8

9 %

Feb-13

6,9 %

17

20 %

Mars-13

6,8 %

18

21 %

April-13

6,4 %

22

26 %

Mai-13

6,1 %

27

29 %

Juni-13

5,8 %

28

33 %

Juli-13

4,4 %

41

49 %

Aug-13 4,8 % 37 44 %
Sep-13 6,2 % 23 28 %
Okt-13 6,8 % 18 21 %
Nov-13      
Des-13      

Hittil i år

6,4 %

23

26 %

(tablell endret 25.11.2013)
 
 • SYKEFRAVÆRSMÅLSETTING 6,9%
  • resultat mai mnd. 6,1%
  • resultat hittil i år 6,9% 

Den flotte sykefraværsutviklingen fortsetter og fortsetter. Fom. februar og tom. mai er kommunen innerfor målsettingen på 6,9%. For mai mnd. er man i gjennomsnitt over 27 flere på jobb hver dag og fraværsreduksjonen er på hele 29%. Denne utviklingen gir selvsagt grunnlag til økt optimisme og forventninger til tiden som kommer, men vi skal heller ikke glemme å glede oss over de flotte resultatene som har vært til nå.

Det er rett å tolke at bruk av gradert sykmelding øker nærværet. I 1.kvartal 2013 hadde 35,7% av det legemeldte fravært en eller annen prosent med gradering. Dette er et høyt tall sammenlignet med hele landet som ligger på 21%. En del av årsaken til fraværsreduksjonen ligger i bruken av gradert sykmelding. Mye tyder på at trekantssamarbeidet mellom medarbeider, leder og sykmelder har den rette utviklingen. Men både samarbeidet og bruken av gradert sykmelding kan sikkert forbedres enda mer i de tilfeller det ligger tilrette for det.

Det er med glede prosjektet ønsker alle medarbeidere i kommunen en riktig god sommer, og ser med spenning frem til høsten og resten av dette året.
(26.6.13)

Bivirkninger av sykmeldinger er skumle. Professor Arnstein Mykletun, Nasjonalt Folkehelseinstitutt
Artikkel på abc nyheter 27.05.13

 • SYKEFRAVÆRSMÅLSETTING 6,9%
  • resultat april mnd. 6,4%
  • resultat hittil i år 6,9% 

Den flotte utviklingen med en reduksjon av sykefraværet fortsetter. Både for april og hittil i år er kommunen innerfor målsettingen på 6,9%. For april mnd. er man i gjennomsnitt over 22 flere på jobb hver dag og fraværsreduksjonen er på nesten 26%.
(14.5.13)

Nettverkssamling i Mosjøen
23 og 24,april var nettverkskommunene samlet i Mosjøen. Hensikten var å lære av hverandre i å forbedre nærværsarbeidet og å forbygge fravær. Som vertskommune for samlingen var det ekstra hyggelig å ønske alle velkommen til to spennende dager og vise til vår gode utvikling i fht. sykefraværet.

(2.5.13)

Sykefraværsmålet på 6,9% er nådd for både februar og mars
Målet tilsvarer 17 flere på jobb hver dag og en fraværsreduksjon på 20% Veldig bra!
Er omtalt i Helgeland Arbeiderblad 18/4
(19.4.13)

 

Tiltak 2013

 • TEMADAG-1: UTGÅR Møte mellom NAV og fastleger hvor Vefsn kommune inviteres til deltakelse
  • Formål: Tilkjennegi ovenfor hverandre utfordringer i trekantssamarbeidet og diskutere forbedringer
 • TEMADAG-2: Livsstilskunnskap for nattarbeidere
  • Formål: Økt kunnskap om kosthold, søvn, døgnrytme, alder m.m.
 • TEMADAG-3: Tirettelegging for gravide medarbeidere
  • Formål: Etablere rutiner for tilrettelegging av de ulike arbeidsplassene for gravide. Gjennomføres som et prosjekt for en avgrenset periode

Det vil komme mer utfyllende informasjon om de ulike tiltak etter hvert!

Tiltak 2012:

 • INKLUDERENDE.NO
  • Presentasjon av IA verktøyet inkluderende.no for verneombudene, i den hensikt  å kunne bruke dem som ressurspersoner ute i enhetene. Gjennomføres på vernedagen i mai
  • Vise Stor-Ledergruppe hva www.inkluderende.no er og informere om at VO er en ressurs som kan brukes ved anvendelse av dette vertøyet
 • TEMADAG-1: IA-ledelse for mellomledere, tillitsvalgte og verneombud med med Kari Anne Hoff, rådgiver hos KS- konsulent. Hva betyr og hva er viktig for den enkelte når det gjelder fravær og nærvær. Gjennomføres i november
 • TEMADAG-2: “Human Performance” eller Menneskelig Adferd. Kunnskap om mestring ved høgt arbeidspress. For alle ansatte i hjemmestjenesten. Gjennomføres i desember
 • INFORMASJONSHEFTE om rettigheter og plikter i fht. sykefravær og for å unngå slikt fravær. Legges ut på alle arbeidssteder. Skal være klart innen utgangen av året
 • INFORMASJON om ...snakkes i måro!
  • Lage egne sider på kommunens hjemmeside som informerer mer i detalj om dette prosjektet. Hva som skal skje og hva som har skjedd. Spesielt vil informasjon om de ulike tiltak bli beskrevet. Oppdateres jevnlig
   • MÅL RAPPORTERING: Månedlig oppdatering av resultat i fht. målet om 17 flere ansatte på jobb
  • Utarbeide et nyhetsblad som distribueres til alle e-postbrukere i kommunen med generell info. om hva skjer i "...snakkes i måro!". Vil komme ut 5-6 ganger i prosjektperioden

 

Prosjektperioden vil vare til utgangen av 2013 med mulighet for forlengelse.

”Vi trenger lykkelige medarbeidere. De skapes av ledere som fremelsker resonans. Bieffekter er bedre helse, mindre sykefravær, høyere motivasjon, større arbeidsglede – og bedre prestasjoner.” sitat Jan Spurkeland
 

 For spørsmål eller informasjon, kontakt prosjektleder for ...snakkes i måro! Leif Morten Aas, tlf. 75101185

Web levert av CustomPublish AS