Foto © Aleksander Nordaas

Riving

Generelt om tjenesten

Tema

- Bygg og bo
- Natur og miljø
- Næring

Beskrivelse

Riving av bygninger er et søknadspliktig tiltak. Det betyr at tiltaket ikke kan settes i gang før tillatelse fra kommunen er gitt. Det stilles ikke krav om ansvarsrett hvor dette er unødvendig. Eksempelvis vil ansvarsrett ikke være nødvendig ved riving av mindre bygninger som garasje, uthus o.l.

Gjelder søknaden riving (som nevnt i § 20-1 første ledd bokstav e), skal søkeren varsle dem som har pengeheftelser i eiendommen, og erklæring om at dette er gjort, skal følge saken.

 

Målgruppe

De som planlegger å rive en bygning

Kriterier/vilkår

Generelle vilkår:

  •  Naboer og gjenboere skal varsles. Det er en forutsetning at ingen naboer/gjenboere har merknader til meldingen.
  • Ved riving av bygning over 100 m2 skal det med søknaden leveres med avfallsplan.
  • Det må fremlegges erklæring som viser at de som har pengeheftelser i eiendommen er varslet om rivingen.
  • Før riving må ansvarlig utførende påse at plugging av ledninger for vann- avløp er utført av autorisert rørlegger, og godkjent av kommunen.
  • Foto av bygningens fasader må fremlegges som historisk dokumentasjon.

Pris for tjenesten

Gebyrregulativ

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Helgelandskartet
aaa

Riving av bygningerer søknadspliktig jfr plan- og bygningslovens § 93 . Søknaden skal behandles etter reglene i plan- og bygningslovens kap. XVI om saksbehandling, ansvar og kontroll.
 

Lover

Plan- og bygningsloven

Forskrifter

Forskrift om krav til byggverk (TEK)

Forskrift om saksbehandling i byggesaker (SAK)

___

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Dersom du ønsker å få revet en bygning som ikke ikke faller inn under mindre bygninger som garasje, uthus o.l må du ta kontakt med et firma som kan stå ansvarlig for hele søknadsprosessen. Firmaet vil bli stående som "ansvarlig søker" og sender søknaden på dine vegne. Det vil fungere som bindeledd mellom deg som byggherre (tiltakshaver), kommunen og andre ansvarlige som skal bistå med å gjennomføre tiltaket fram til ferdigstillelse.

Skjema

Direktoratet for byggkvalitet: Søknad om tiltak uten ansvarsrett

Avfallsplan - Excel
Avfallsplan - pdf

Saksbehandlingstid

Den raskeste måten å få behandlet et søknadspliktig tiltak på, er å sende inn saken som et såkalt "enkelt tiltak". For "enkle tiltak" må kommunen gi tillatelse innen tre uker. (Dette innbefatter en vurdering av hvorvidt tiltaket oppfyller kravene til å være et "enkelt tiltak".) De viktigste kriteriene her er at ingen naboer har innvendinger, samt at du har avtale med de håndverkerne (firmaene) som skal stå ansvarlig for gjennomføringen. Det kreves derfor en del arbeid før alle dokumentene sendes (ansvarsretter, kontrollerklæringer osv.). Alle andre saker skal kommunen behandle innen tolv uker. Fristen kan forlenges dersom tiltaket er særlig komplisert, krever ekstra politisk avklaring, eller tillatelse eller samtykke (vedtak) fra andre myndigheter.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til kommunen. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal kommunen vurdere om det er grunn til å endre vedtaket. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til Fylkesmannen.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Servicetorget
Telefon:75 10 10 00
Epost:servicetorg@vefsn.kommune.no
Postadresse:Postboks 560 8651 MOSJØEN
Besøksadresse:Skjervgata 34 8657 MOSJØEN

Andre opplysninger

Oppdatert:2016-01-21 07:55
Web levert av CustomPublish AS