Foto © Aleksander Nordaas

Personvern

Viktige personvernprinsipper

Noen prinsipper står sentralt i personvernlovgivningen. Prinsippene bygger på et grunnleggende ideal om at den enkelte skal ha bestemmelsesrett over personopplysninger om seg selv:

 • SAKLIG BEGRUNNELSE
  Behandlingen av personopplysninger skal være saklig begrunnet. Opplysningene skal samles inn til uttrykkelig angitt og legitimt formål, og brukes i overenstemmelse med disse
 • FRIVILLIG SAMTYKKE
  Registrering av personopplysninger skal i størst mulig grad være basert på et frivillig, uttrykkelig og informert samtykke. Opplysninger i offentlige registre hvor registrering er pliktig, skal være lovhjemlet.
 • OPPLYSNINGSPLIKT FOR DEN BEHANDLINGSANSVARLIGE
  Ved innhenting av personoplysninger har den enkelte uoppfordret rett til å få vite om det er frivillig eller obligatorisk å oppgi personopplysningene, hvilket formål opplysningene skal brukes til, og om de vil bli utlevert til andre.
 • RETT TIL INNSYN
  Den behandlingsansvarlige skal bistå den registrerte med å gi innsyn i hvilke opplsyninger som er lagret, hvar de skal brukes til, og hvor de er innhentet fra.
 • REGISTRERING SKAL VÆRE RIKTIG
  Opplysningene om den registrerte skal være korrekte og ajourførte.
 • FEILAKTIGE OPPLYSNINGER SKAL RETTES
  Under visse forutsetninger skal feilaktige personopplysninger rettes, slettes eller sperres.
 • UNØDVENDIGE OPPLYSNINGER SKAL SLETTES
  Overskuddsinformasjon og opplysninger som ikke lenger er nødvendige for formålet med registreringen skal slettes.
 • INFORMASJONSSIKKERHETEN SKAL IVARETAS
  Den behandlignsansvarlige skal sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet. Det må kunne dokumenteres at rutiner og tiltak som sikrer personopplysningene blir etterlevd i praksis. I det offentlige må risikovurderingen også omfatte borgernes ulige forutsetninger for å ivareta egen informasjonssikkerhet.
 • STRENGERE REGLER FOR FØLSOMME OPPLYSNINGER
  Behandlig av følsomme personopplysninger er underlagt særlig strenge regler.
 • RETTEN TIL Å VÆRE ANONYM
  Borgere har krav på å kunne ferdes anonymt. Når nye teknologiske løsninger tas i bruk skal det legges til rette for at det fortsatt finnes mulighet for anonym ferdsel.
 • RETT TIL MANUELL VURDERING
  Den registrerte har rett til å få en manuell vurdering av avgjørelser som fullt ut er basert på automatisk behandling av personopplysninger, dersom avgjørelsen er av vesentlig betydning for vedkommende

Personvern i Vefsn kommune

Kommunen behandler en mengde forskjellige personopplysninger. Vefsn kommune har sterkt fokus på godt personvern. Derfor søkte kommunen i 2002 om å få opprette personvernombud.

Personvernombud logo

Datatilsynet godkjente i januar 2003 opprettelsen av Personvernombud for Vefsn kommune.

Personvernombud for Vefsn kommune er Asle Tveiti.
Telefon: 75 10 11 25
E-post: asle.tveiti@vefsn.kommune.no
Kontor: Rådhuset i Mosjøen

 

Selv om Personvernombudet er ansatt i Vefsn kommune, har han en uavhengig stilling i sitt arbeid som ombud. Han er ikke underlagt Rådmannens instruksjonsmyndighet når han utfører sin rolle som Personvernombud.

Oppgavene til Personvernombudet er spesifisert i vedtaket fra Datatilsynet, og kan sammenfattes til følgende hovedpunkter:

 • Bistå Vefsn kommune med råd og veiledning i deres behandling av personopplysninger, og påpeke evt. brudd på regelverket dersom dette oppdages.
 • Bistå Datatilsynet i deres kontakt med Vefsn kommune
 • Bistå enkeltpersoner som er registrert med personopplysninger hos Vefsn kommune med å ivareta deres rettigheter

Personvernombudet har ikke ansvaret for at Vefsn kommune følger reglene på dette området, det er det Rådmannen som har. Har du spørsmål eller f.eks. ønsker innsyn i hva som er registrert om deg selv, skal du henvende deg direkte til kommunen.
Personvernombudet skal imidlertid yte bistand og svare på evt. spørsmål i forbindelse med en slik henvendelse, dersom dette er ønskelig.

Hvem er registrert i kommunens registre?

De mest sentrale lovbestemmelsene om personvern finner du her:
Lov om personopplysninger
Forskrift om personopplysninger
Helseregisterloven

DatatilsynetDatatilsynets hjemmesider inneholder utfyllende informasjon
om temaet personvern, for de som skulle være interessert. Deres temasider tar bl.a. for seg de mest vanlige problemstillinger og spørsmål på dette området.

 

Logo dubestemmer.noDenne websiden handler om personvern. Det handler om hvordan opplysninger og deg kan bli brukt av andre, og hvordan du kan ta kontroll over disse opplysningen.Det er du som bestemmer

 SlettMeg.no

 Rådgivning for deg som føler deg krenket på nett.

Web levert av CustomPublish AS