Foto © Aleksander Nordaas

Påbygg

Generelt om tjenesten

Tema

- Bygg og bo
- Næring

Beskrivelse

Skal du oppføre et påbygg (bygging i høyden), må du søke kommunen om tillatelse. Det betyr at tiltaket ikke kan settes i gang før tillatelse er gitt. Søknaden må utformes av et firma som har kompetanse til å gjennomføre en søknadsprosess ("ansvarlig søker"). Det kan for eksempel være en byggmester, entreprenør eller arkitekt. Før igangsetting må nødvendig prosjektering være gjennomført, og alle håndverkere (firmaer) ha godkjent ansvarsrett for sine fagområder.

I særlige tilfelle kan kommunen etter søknad gi deg personlig ansvarsrett. Det betyr at du gjennomfører tiltaket selv (er selvbygger).

Målgruppe

Tomteeiere

Kriterier/vilkår

For å kunne sette i gang tiltaket må søknaden (og eventuelt søknad om dispensasjon fra vilkårene) være godkjent av kommunen. Følgende kriterier må være oppfylt:

  • Nabovarsling må være foretatt
  • Tilbygget må plasseres i henhold til de generelle kravene i plan- og bygningsloven og ev. byggelinjer i reguleringsplan. Estetisk utforming må tilfredsstille generelle krav i plan- og bygningsloven og ev. anvisninger gitt i reguleringsplan
  • Tiltaket må oppfylle alle relevante byggtekniske krav
  • Tiltaket må ikke være i strid med kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan for øvrig

Pris for tjenesten

Gebyrsatser

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Helgelandskartet
aaa

Lover og forskrifter

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Dersom du ønsker å oppføre et påbygg, må du ta kontakt med et firma som kan stå ansvarlig for hele søknadsprosessen. Firmaet vil bli stående som "ansvarlig søker" og sender søknaden på dine vegne. Det vil fungere som bindeledd mellom deg som byggherre (tiltakshaver), kommunen og andre ansvarlige som skal bistå med å gjennomføre tiltaket fram til ferdigstillelse.

Søknadsfrist

Søknader behandles fortløpende.

Saksbehandling

Saksbehandlingstid

Den raskeste måten å få behandlet et søknadspliktig tiltak på, er å sende inn saken som et såkalt "enkelt tiltak". For "enkle tiltak" må kommunen gi tillatelse innen tre uker. (Dette innbefatter en vurdering av hvorvidt tiltaket oppfyller kravene til å være et "enkelt tiltak".) De viktigste kriteriene her er at ingen naboer har innvendinger, samt at du har avtale med de håndverkerne (firmaene) som skal stå ansvarlig for gjennomføringen. Det kreves derfor en del arbeid før alle dokumentene sendes (ansvarsretter, kontrollerklæringer osv.). Alle andre saker skal kommunen behandle innen tolv uker. Fristen kan forlenges dersom tiltaket er særlig komplisert, krever ekstra politisk avklaring, eller tillatelse eller samtykke (vedtak) fra andre myndigheter.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til kommunen. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal kommunen vurdere om det er grunn til å endre vedtaket. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til Fylkesmannen.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Servicetorget
Telefon:75 10 10 00
Epost:servicetorg@vefsn.kommune.no
Postadresse:Postboks 560 8651 MOSJØEN
Besøksadresse:Skjervgata 34 8657 MOSJØEN

Andre opplysninger

Oppdatert:2018-02-18 08:00
Web levert av CustomPublish AS