Foto © Aleksander Nordaas

Ønsker dere å ha fokus på bedre trafikksikkerhet gjennom holdningskapende arbeid?

Søknadsfrist er 1. oktober for å søke om midler til gjennomføring av tiltak for å fremme gode holdninger i trafikken.

Midlene som tildeles 2. halvår 2016, kan søkes av kommuner, lag/foreninger, FAU/skoler eller enkeltpersoner som ønsker å gjøre noe for å bedre trafikksikkerheten i sitt nærmiljø.

Midlene kan ikke nyttes til fysiske tiltak som gang- og sykkelveger, busslommer o.l, men til holdningsskapende tiltak som kampanjer, temadager, informasjonsmøter, sykkelopplæring og/eller prøver mm.

Send en kort beskrivelse av planlagte tiltak tmed kostnadsoverslag til:

Nordland fylkes trafikksikkerutvalg
Statens vegvesen
Postboks 1403
8002 Bodø

eller til firmapost-nord@vegvesen.no

Søknadsfrist 1. oktober 2016

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til silje.fisktjonmo@vegvesen.no

Se også nfk.no/tilskuddsordninger

 

 

Web levert av CustomPublish AS