Foto © Aleksander Nordaas

Førerkort nye regler

Nye helsekrav til førerkort

Fra 1. oktober gjelder nytt regelverk for helserav til førerkort.

Regelverket er justert, for å ivareta god trafikksikkerhet og lik behandling. Prosessen med helseattest er forenklet fra tidligere. Oppgaven er nå i all hovedsak lagt til fastlegene, som er pålagt å gjøre vurderinger ut fra det nye regelverket. Regelverket er tydeligere enn før, og det vil bli mindre rom for skjønn. Det blir enklere for både legene og pasientene å se hvilke regler som gjelder for de ulike sykdomstilstandene og medikamentene.

Noen av de nye kravene gjelder spesielle sykdommer, blant annet diabetes, alvorlig kols og kognitiv svekkelse (for eksempel begynnende demens).

Bruk av sovemedisiner (inkl allergitabletter som sovemedisin), beroligende medikamenter, sterke smertestillende, LAR-medikamenter, epilepsimedisiner, antipsykotika og antidepressiva omfattes også av de nye helsekravene. For alle disse medikamentgruppene er det nå helt klare maksgrenser for hvilke døgndoser som gjør at man fortsatt oppfyller helsekrav, og hvor lang tid det må gå mellom inntak av medikamentet og kjøring.

Bruker du denne typen medikamenter, og er i tvil om du oppfyller helsekravene?

Sjekk linken under for oversikt over sykdommer og medikamenter som omfattes av det nye regelverket, eller snakk med fastlegen din ved neste legebesøk.

https://helsenorge.no/rettigheter/forerkort-og-helsekrav

Web levert av CustomPublish AS