Foto © Aleksander Nordaas

Ny driftsenhet i Vefsn kommune - FOLKEHELSE

Kommunestyret vedtok 16.12.2015 følgende i forbindelse med behandling av sak 0141/15: Budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019:
12. Samordning av ressurser til folkehelse, friskliv, friluftsliv og idrett.

Vefsn kommune disponerer hvert år økonomi og øvrige ressurser til arbeidet med fremme av folkehelse, friskliv, friluftsliv og idrett. Organisering av dette arbeidet kan synes fragmentert og forlite samordnet.
Kommunestyret ber rådmannen gjennomføre et prosjekt med sikte på å avklare mulige organisatoriske grep for å sikre en optimal samordnet ledelse og organisering av dette arbeidet.
Som ledd i prosjektet vurderes muligheten av å etablere en egen driftsenhet med et samlet ansvar og en ledelse lokalisert med hovedsete på Kippermoen Idrettssenter

Rådmannen nedsatte en arbeidsgruppe hvor alle berørte parter deltok. Arbeidsgruppen utredet verbalforslaget og ga denne anbefalingen tilbake til rådmannen:

 • Det opprettes en ny driftsenhet Folkehelse som skal ligge under tjenesteområdet Samfunnsutvikling
 • Driftsenhetens samordner følgende funksjoner/avdelinger:
  - idrett
  - frivillighetssentralen
  - friluftsliv
  - folkehelsekoordinator
 • Enhetsleder for den nye driftsenheten utlyses internt da det ikke oppprettes noen ny stilling.

Rådmann Magne Pettersen Gleinar orienterte kommunestyret i møtet 7. september 2016 om at det ville bli opprettet en ny driftsenhet for Folkehelse.

Det er gjennomført drøftinger med fagorganisasjonene som støtter opprettelsen av den nye driftsenheten.

Enhetsleder er Anne Marit Almås Marken som i dag er avdelingsleder for idrettsavdelingen.

Stillingen som Folkehelsekoordinatorer p.t. ubesatt og vil en av de nærmeste dagene utlyses offentlig.

Den nye driftsenheten vil lokaliseres samlet på Kippermoen idrettssenter.

Endringen av organisasjonen vil tre i kraft 1. januar 2017.

Web levert av CustomPublish AS