Foto © Aleksander Nordaas

Matombringing

Generelt om tjenesten

Alternativt navn

Middagsutlevering

Tema

- Omsorg, trygd og sosiale tjenester

Beskrivelse

Hvis du bor hjemme og har problemer med å få laget middag til deg selv, kan du få maten tilkjørt. Middagen tilberedes etter kok/kjølprinsippet ved Vefsn storkjøkken.

Tilbudet består av ferske, kalde middagsporsjoner med dessert eller suppe. Middagen kjøres ut til den enkelte bruker. Hvs du har behov for hjelp til oppvarming og servering av middagen.

Kjøkkenet tilbyr også spesialdietter.

Middag bringes ut for 3 eller 4 dager av gangen.

Målgruppe

Eldre og / eller mennesker med nedsatt funksjonsevne som bor hjemme

Kriterier/vilkår

Sykdom, alder eller andre årsaker gjør at du ikke er i stand til å ivareta ditt ernæringsbehov.

Pris for tjenesten

Prisen pr middagsporsjon pr 01.01.17

  • Liten / medium porsjon middag m/ suppe eller dessert kr. 76,-
  • Stor porsjon middag m/ suppe eller dessert kr. 86,-
  • Spesialdietter fra kr. 76,- til kr. 152,- avhengig av innhold og kostnader.
aaa

Lover og forskrifter

Tjenesten er ikke lovpålagt. Matombringing kan ytes for å dekke et hjelpebehov som gir rett på tjenesten. I slike tilfeller ytes tjenesten etter helse- og omsorgstjenesteloven. Se blant annet helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 

Lover

Forvaltningsloven
Helse- og omsorgstjenesteloven

Forskrifter

Forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester

Kvalitetsforskrift for pleie- og omsorgstjenestene

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om matombringing, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Skjema

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Søknaden sendes til

Vefsn kommune
Tjenestekontoret

Postboks 560
8651 Mosjøen

Saksbehandling

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Tjenestekontoret
Telefon:75 10 10 00
Epost:post@vefsn.kommune.no
Postadresse:Postboks 560 8651 Mosjøen
Besøksadresse:Rådhuset 8657 Mosjøen

Andre opplysninger

Oppdatert:2017-04-28 13:58
Web levert av CustomPublish AS