Foto © Aleksander Nordaas

Vefsn kommunes organisasjon

 

Strategisk ledelse:
Rådmannen

Kommunalsjef samfunnsutvikling
Kommunalsjef oppvekst
Kommunalsjef omsorg

 

 

 

Rådmannens FAGSTAB
Økonomiavdeling 
Personalavdeling 
Rådgiver oppvekst 
Juridisk fagstab 
Politisk sekretariat 
Rådgiver SLT 
Tjenestekontoret 
Prosjektleder Lean 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tjenesteområde
SAMMFUNNSUTVIKLING:
Tjenesteområde
OPPVEKST:
Tjenesteområde
OMSORG:

Plan- og utvikling
Areal og byggesak
 Idrett, Landbruk

Teknisk drift
Veg, Vann og avløp, Park

Bygg og eiendom
FVD komunale bygg,
boligkontoret, renhold

Kultursenteret
Kulturhus, Kino
 Kulturskole, Bibliotek

 

Folkehelse
(Fra 1/1/17)
Idrett, Friluftsliv
Frivilligsentral
Folkehelsekoordinator

Service
IKT, Post/Arkiv
Sekretariat,  Servicetorg

Brann og redning
Brann- og redningstjeneste,
Lokal tilsynsmyndighet Brann,
Feiing og tilsyn med
fyringsanlegg, Parkering

 

 

 

 

 

 

 

Enhet for barnehager
Andås barnehage
Drevja barnehage
Krinkelkroken barnehage
Kulstad barnehage
Olderskog barnehage
Skjervengan barnehage
 

Elsfjord oppvekstsenter
Elsfjord skole og barnehage

Granmoen skole
Granmoen skole, SFO

 

Kulstad skole
Kulstad skole

Mosjøen skole
Mosjøen skole,  SFO, 

Olderskog skole
Olderskog skole,  SFO

Kippermoen  ungdomsskole

Vefsn voksenopplæring
Voksenopplæring, Spesialundervisning

 

 

 

 

 

 

 

 

Barne- og ungdoms-tjenesten
Barnevern; Ungdoms- og miljøarbeid

Helsetjenesten
Legetjenesten
Helsesøstertjenesten
Fysio- og ergoterapitjensten
Rus- og psykiatritjenesten
Mosjøen krisestenter
Mosjøen mottak

Miljøterapitjenesten
Aktivitetshuset
Tjenester for funksjonshemmede 

Omsorgsdistrikt nord
Hjemmetjeneste nord
Hjemmetjeneste sentrum
Hjemmetjenesten Parken
Vefsn storkjøkken
Parken bo- og servicesenter med:
- Avd Parkalléen
-Avd Parkstuo
-Avd Paviljongen

Omsorgsdistrikt sør
Hjemmetjenesten sør
Vefsn sykehjem med:
Avd  Lokalmedisinsk senter
- Avd Miljøtunet
- Avd. Solina
- Avd Nyrudskogen
- Avd Natt
- Avd Fredlundskogen

NAV kommune
Sosialtjenesten
Flyktningetjenesten

 

 

 

Web levert av CustomPublish AS