Foto © Aleksander Nordaas

Helsestasjon 0-5 år

Generelt om tjenesten

Tema

- Skole, SFO og utdanning
- Helse
- Familie og samliv

Beskrivelse

Helsestasjonen følger barn fra fødsel til skolealder og er et kommunalt ansvar. Helsestasjonen gjør en viktig jobb for forebygging og oppfølging av barn i potensielt vanskelige livssituasjoner, og samarbeidet med barnehage, fastlege og barnevern er verdifullt. På helsestasjonen får du råd og veiledning om

  • barnets motoriske og psykososiale utvikling
  • amming og morsmelk
  • vaksinasjon
  • ernæring
  • språkutvikling
  • tannhelse
  • foreldrerollen
  • samliv
  • samspill
  • vold, overgrep og omsorgssvikt 

Det legges vekt på forebyggende helsearbeid. Helsesøster kan også komme på hjemmebesøk.

Helsestasjonstjenesten 0-5 år er en lovpålagt tjeneste og gir et gratis helsetilbud til alle barn i alderen 0-5 år og deres familier. 

Timeavtale.jpgAlle barn i Norge har rett til nødvendig helsehjelp, noe foresatte er pliktig å legge til rette for og sørge for at barnet får.

Tjenesten tilbyr helseundersøkelser, helseopplysning og veiledning i tråd med nasjonale faglige retningslinjer og følger det nasjonale vaksinasjonsprogrammet.  

Faste kontroller i helsestasjonen  

Sykdom hos barn og foreldre:

Syke barn og foreldre skal ikke møte på helsestasjonen på grunn av smittefaren! Oppsøk evt fastlege ved behov for undersøkelse eller vurdering av barnet.

Utenom vanlige undersøkelser:

Ønsker dere å snakke med helsesøster utenom de vanlige konsultasjonene, ber vi dere bestille tid.

Vaksinasjon

Hensikten med vaksinasjonen er å oppnå immunitet uten å måtte gjennomgå sykdommen først, med den risiko det innebærer.

Vaksinasjon.jpgHelsestasjonen følger det det nasjonale vaksinasjonsprogrammet. Vaksinene registreres i et nasjonalt vaksinasjonsregister som kalles SYSVAK.

Mer informasjon om vaksinene som gis, se Folkehelseinstituttets nettsider:fhi.no. 

Ta kontakt ved spørsmål eller ønske og behov for mer informasjon.

Barselgruppe:

Alle som har født får invitasjon til barselgruppe når barnet er ca 4 uker. Formålet med dette tilbudet er å treffe andre i samme situasjon, utveksle erfaringer.

Fysioterapi

Helsesøstertjenesten har et samarbeid med fysio- og ergoterapitjenesten. Fysioterapeut er på helsestasjonen 1 dag i mnd og helsesøster kan henvise ved behov.

Tverrfaglig samarbeid

Foresatte er helsesøsters nærmeste og viktigste samarbeidspartner, men i enkelte saker og situasjoner som oppstår, kan det være nødvendig og behov for å kontakte andre faggrupper/instanser for videre oppfølging og hjelp.

Andre samarbeidspartnere kan være barnehage, fastlege, psykolog, logoped, fysioterapeut, ergoterapeut, Familietjenesten, PPT, Barnevernstjenesten, BUP og evt. andre aktuelle instanser etter behov. 

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

aaa

Lover og forskrifter

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se blant annet

Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 3
Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7.

Lover

Helse- og omsorgstjenesteloven
Helsepersonelloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Forskrifter

Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Retningslinjer

Helsestasjon 0-5 år

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Når du har født, vil helsestasjonen ta kontakt med deg og avtale tid enten for hjemmebesøk eller oppfølging på helsestasjonen. Du vil få innkalling til vaksinasjoner og regelmessige kontroller av barnet ditt. 

Saksbehandling

Klagemulighet

Hvis du mener at du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Helsesøstertjenesten
Telefon:75 10 16 20
Postadresse:Postboks 560 8651 MOSJØEN
Besøksadresse:C.M. Havigs gate 45 8656 MOSJØEN

Ansvarlig enhet

Avdeling:Helsesøstertjenesten
Telefon:75 10 16 20
Postadresse:Postboks 560 8651 MOSJØEN
Besøksadresse:C.M. Havigs gate 45 8656 MOSJØEN

Kontaktpersoner

Navn:Lillian Thorvaldsen
Tittel:Ledende helsesøster
Telefon:75 10 16 22
Epost:lillian.thorvaldsen@vefsn.kommune.no

Andre opplysninger

Oppdatert:2017-08-30 12:42
Web levert av CustomPublish AS