Foto © Aleksander Nordaas

Helse- og omsorgstjenester

omsorgstjenester.jpg

Helsetjenesten har ansvaret for fysio- og ergoterapitjenester, legetjenester, helsestasjon, rus- og psykiatritjenester og krisesenter. Mosjøen mottak er også en del av helsetjenesten.

Miljøterapitjenesten har ansvar for å yte tjenester for mennesker med ulike funksjonshemninger.

Omsorgsdistrikt nord og Omsorgsdistrikt sør har ansvar for yte tjenester i eget hjem og i institusjon for mennesker med ulike pleie- og omsorgsbehov .

I Vefsn er det Tjenestekontoret  som behandler søknader om pleie- og omsorgstjenester. Har du spørsmål kontakt oss på tlf 75 10 14 40 eller e-post til post@vefsn.kommune.no.

A B D E F G H I J K L M N O P R S T U V Ø

A
Adopsjon
Avlastning

B
Besøkshjem/Å være besøkshjem
Betaling for kommunale tjenester / innkreving av kommunale krav
Boligtilskudd til etablering
Bostøtte
Brykerstyrt personlig assistent

D


E
Elevenes fysiske skolemiljø
Elevenes psykososiale skolemiljø
Ergoterapi

F
Familievernkontor
Fosterhjem/Å være fosterhjem
Fysioterapi

G
Gjeldsrådgivning

H
Helsestasjon
Helsestasjon for ungdom
Helsetjenestetilbud til flyktninger og asylsøkere
Helsetjenestetilbud til innsatte i fengsel
Hjelpetiltak fra barneverntjenesten
Hjemmehjelp
Hjemmesykepleie

I
Incestsenter
Individuell plan - koordinering av helse- og/eller sosialtjenester

J


K
Kommunal bolig
Krisesenter

L
Ledsagerbevis for funksjonshemmede
Legetjeneste
Legevakt

M
Matombringing
Melding til barnevernstjenesten

N

O
Omsorgsbolig
Omsorgslønn
Omsorgsovertakelse av et barn
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger

P
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
Pasient- og brukerombudet
Psykiske helsetjenester

R

S
Samlivskurs
Samvær med barn under offentlig omsorg
Separasjon og skilsmisse
Skolehelsetjeneste
Smittevern
Språkopplæring - særskilt for minoritetsspråklige elever
Startlån bolig
Støttekontakt
Svangerskapsomsorg
Sykehjem - langtidsopphold
Sykehjem - avlastningsopphold
Sykehjem - korttidsopphold
Sykehjem - korttidsopphold omsorgsavdelingen
Sykehjem - korttidsopphold rehabiliteringsavdelingen

T
Tannhelsetjeneste
Tekniske hjelpemidler - utlån
Tilpasningstilskudd (Bolig)
Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordning)
Trygghetsalarm
Tuberkuloseundersøkelse

U

V
Vaksine

Ø
Økonomisk sosialhjelp
Web levert av CustomPublish AS