Foto © Aleksander Nordaas

Gravemelding - Arbeid på vei- og gategrunn, parker / grøntområder og øvrig areal

Gebyrsatser for 2017

Arbeidstillatelse m/graving på kommunal eiendom: kr 1 000,-

Arbeidstillatelse u/graving, eller arbeidstillatelse med graving på privat eiendom i de tilfeller der Geomatikk brukes og kabler påvises: kr 500,-.

Arbeid på vei- og gategrunn, parker/grøntområder og øvrig areal

 

Det er søknadsplikt ved arbeid på kommunal vei- og gategrunn, parker/grøntområder og annet kommunalt areal. Tilsvarende gjelder for arbeid ved eller i nærheten av annen offentlig infrastruktur.

1. Hjemmelsgrunnlag. Virkeområde.

Gebyrregulativet er hjemlet i vegloven §§32 og 57.

Vefsn kommune kan kreve gebyrer for sine administrasjons- og kontrollutgifter knyttet til oppfølging av arbeids- og gravetillatelser.

Gebyrregulativet gjelder arbeid og gravetiltak på kommunal gate- og veigrunn, parker/grøntområder og annet kommunalt areal. Gate- og veigrunn inkluderer fortau. Tilsvarende gjelder ved arbeid og graving ved eller i nærheten av annen offentlig infrastruktur.

2. Administrasjonsgebyr (gravemeldingsgebyr)

Søknadspliktig arbeid på kommunal vei- og gategrunn samt parker/grøntområder og annet areal belastes med administrasjonsgebyr. Administrasjonsgebyrets størrelse varierer etter hvor gravingen foregår. Tiltak som innebærer graving på kommunal eiendom har en høyrere gebyrsats enn tiltak som alene gjelder arbeidsvarsling eller graving på privat eiendom.

Det utstedes ett administrasjonsgebyr per tiltak. Administrasjonsgebyret skal dekke kommunens gjennomsnittlige kostnader til behandling, samhandling, kontroll og oppfølging av arbeidstillatelser.

3. Generelle betalingsbestemmelser

3.1 Ansvarshavende betaler

Gebyr utarbeidet etter dette regulativ faktureres ansvarlig entreprenør. Denne er ansvarlig for betaling av gebyret. For det tilfellet at ansvarlig entreprenør ikke er betalingsdyktig/-villig, overtar ansvarlig søker entreprenørens betalingsplikter overfor kommunen.

3.2 Betalingstidspunkt

Administrasjonsgebyret innbetales når gravesøknad er behandlet av kommunen.

3.3 Tidspunktet for gebyrberegning

Administrasjonsgebyret utstedes etter gjeldende sats på det tidspunktet gravesøknad er behandlet.

3.4 Konsekvenser v/manglende gebyrinnbetaling

Dersom kommunen har utestående gebyr hos ansvarlig entreprenør/søker fra tidligere tiltak, blir ikke ny søknad om arbeidstillatelse behandlet før det utestående er gjort opp.

4. Fastsettelse og offentliggjøring av gebyrsatser

Vefsn kommunestyre fastsetter gebyrsatsene i forbindelse med årlig budsjettvedtak. Gebyrsatsene gjøres tilgjengelig på Vefsn kommunes nettsider.

Web levert av CustomPublish AS