Skulpturen \"Skiferd\" ved hovedinngang Granmoen oppvekstsenter

Skoleåret 2017-2018: Satsingsområde Vurdering for læring

Vi fortsetter også i år med satsingsområde Vurdering for læring

Granmoen deltar sammen med de andre skolene i Vefsn  i den landsomfattende satsingen "Vurdering for læring".  Den bygger på at elever  lærer best når de

forstår hva de skal lære, og hva som er forventet av dem

får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen

får råd om hvordan de kan forbedre seg

er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling

Les mer om satsingen her: http://www.udir.no/laring-og-trivsel/vurdering/

Selv om dette er hovedoppgaven, har vi en rekke andre utviklingsoppgaver. Vi ønsker å utvikle oss videre til å bli en stadig mer profesjonell og faglig dyktig skole! En forenklet versjon av våre målsetninger de neste årene kommer her:

Forenklet handlings- og virksomhetsplan for Granmoen 2017-18, med fokus på utviklingsarbeidet.

Mål for utviklingsarbeidet

 • Utvikle en felles vurderingspraksis, som fremmer læring

 • Utvikle godt planverk som sikrer gode vurderingsrutiner, og de grunnleggende ferdighetene

 • Utvikle oss videre som lærende organisasjon, med vekt på erfaringsdeling og gode, effektive møter.

 • Utvikle gode klasser med godt læringsmiljø

 • Utvikle teamene til å bli mer selvstendige og til å ta ansvar for å nå målene våre.

 • Gi Granmoen oppvekstsenter et godt omdømme basert på kvalitet og våre særtrekk.

Hovedoppgave: Vurdering for læring: De fire prinsippene for god vurdering

 • Delta i kommunens satsing, med tre felles kursdager
 • Skolere oss på teori om vurdering, de fire prinsippene i vurderingssatsingen, og gode metoder i vurderingsarbeidet.

Elever og lærlinger lærer best når de:

 • forstår hva de skal lære, og hva som er forventet av dem
 • får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen
 • får råd om hvordan de kan forbedre seg
 • er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling

 

 • Prøve ut de metodene vi velger ut i det daglige vurderingsarbeidet, og dele erfaringene med kollegene. Team setter opp plan over erfaringsdeling. Dette gjelder alle lærere uten unntak

Gode klasser .

 • Diskusjonen om hva som skaper gode klasser videreføres med sikte på å få et bredt utvalg av tiltak som samlet over tid kan sikre målet. Det legges spesielt vekt på å bedre situasjonen for elever med utfordringer på adferd.

 • Ulike metoder som PGS, ART, klassemiljødiskusjoner prøves fortsatt ut for å vinne erfaringer, ansatte kurses.

 • Aktivitetsplanen for team skal inneholde fellesopplevelser som større prosjektuker, foreldrekvelder, overnatting. Plan lages tidlig høst. I år gjennomføres ikke et stort prosjekt, pga jubileum neste år.

 • Småskolen kjører Zippy i alle klasser, lærerne kurses.

 • < > oppretter aktivitetsleder/elevrådskontakt m/1 t nedsatt, med ansvar for å aktivisere elevene i positive og inkluderende aktiviteter i friminutt. Plan for uteområdet utarbeides.

  Mellomtrinn kjører aldersblanding i 2-2,5 dager/uke.

 • U-trinn gjør forsøk med matservering

 • Det gjennomføres en prosess på hvordan team og faglærere kan støtte opp under kontaktlærers arbeid med klassemiljø og klasseledelse.

Omdømmebygging

 • Skolen oppretter en FBside som markedsfører våre aktiviteter. Hvert team, SFO og administrasjonen utpeker en representant til FB-gruppe, og har målsetninger om aktivitet på FB

 • Administrasjonen tar initiativ ovenfor kommende elever i utsatte kretser og prøver ut metoder for å sikre rekruttering

Organisasjonsutvikling

 • Fortsette arbeidet med gode, effektive og lærende møter. Møteplanen skal også inneholde teamenes store/faste saker
 • Gå videre på erfaringsdeling: Team setter opp terminliste for erfaringsdeling med samtlige lærere.
 • Videreutvikle teamenes selvstendighet: Ta ansvar for elever som sliter, omdisponer ressurser internt på team.

Data

 • ITSL brukes til arbeidsplaner og lekser på alle trinn fra 20.aug.
 • Halvårsvurdering på u-skolen på ITSL
 • Team setter opp 4 tema for skolering på møteplan

 

Planverk

 • Halvårsplaner skal inneholde skrivetrappa, VFL og dataplanen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Web levert av CustomPublish AS