Foto © Aleksander Nordaas

Garasje/Uthus/Naust

Generelt om tjenesten

Tema

- Bygg og bo
- Næring

Beskrivelse

Dersom du ønsker å oppføre garasje/uthus/naust på eiendommen din, må du søke om tillatelse fra kommunen.

Du kan søke om tillatelse til oppføring av tiltaket som Selvbygger dersom vilkårene under er oppfyllt jf. plan - og bygningsloven § 20-2 1a) jf. SAK10 § 3-1 a).

Kriterier/vilkår

 • Tiltaket må oppføres som én enkelt frittliggende bygning som du ikke skal bo i.
 • Samlet bruksareal eller bebygd areal er ikke over 70 m2. Tiltaket må da plasseres min 4 meter fra nabogrense.
  • Dersom verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 50 m2 kan tiltaket plasseres inntill 1 meter fra nabogrense.
 • Bygningen kan ha inntil én etasje og i tillegg ha kjeller.
 • Bygningen må oppfylle alle kravene til tiltaket i plan- og bygningsloven, slik som avstand til nabo, visuell utforming og tekniske krav
 • Tiltaket må ikke være i strid med kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan.
 • Nabovarsling må være foretatt

 Dersom tiltaket ikke tilfredstiller vilkårene er tiltaket søknadspliktig ihht plan -og bygningslovens §20-1. Søknaden må utformes av et firma som har kompetanse til å gjennomføre en søknadsprosess (ansvarlig søker). Det kan for eksempel være en byggmester, entreprenør eller arkitekt. Før igangsetting må nødvendig prosjektering være gjennomført. Alle håndverkere (firmaer) må ha godkjent ansvarsrett for sine fagområder

Pris for tjenesten

Gebyrsatser

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Helgelandskartet
aaa

Lover og forskrifter

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du sender en skriftlig søknad til kommunen. Det må fremgå om du søker om dispensasjon fra noen av vilkårene (se over).

Skjema

Gjenpart nabovarselskjema
Nabovarselskjema
Søknad om tiltak uten ansvarsrett, pbl § 20-2 (der tiltakshaver har ansvar)

Vedlegg

 • Situasjonskart
 • Fagmessig utførte plan-, snitt- og fasadetegninger
 • Redegjørelse/kvittering for nabovarsling og eventuelle nabomerknader

Kommunen kan kreve ytterligere dokumentasjon hvis det er nødvendig.

Saksbehandling

Saksbehandling

Hvis søknaden er fullstendig og tiltaket ikke er i strid med regler og planer (se feltet Kriterier/vilkår), skal kommunen gi tillatelse innen en bestemt frist (se under). Søkeren og de som eventuelt har gjort merknader får et skriftlig vedtak. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket.

Saksbehandlingstid

En søknad om tillatelse som ikke medfører dispensasjon fra vilkårene skal avgjøres av kommunen innen 12 uker. Byggesaksgebyret skal reduseres med 25 % for hver påbegynte uke tidsfristen overskrides.

Hvis det i tillegg ikke har kommet merknader fra naboer/gjenboere og det ikke er nødvendig med uttalelser fra annen myndighet, skal kommunen avgjøre saken innen 3 uker. Hvis kommunen ikke har avgjort søknaden før fristen har gått ut, regnes tillatelse for gitt under forutsetning av at det du søker om ikke er i strid med reglene. Har det derimot kommet protester fra naboer/gjenboere og kommunen ikke har gjort vedtak innen treukersfristen, kan du ikke regne tillatelse for gitt.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra vedtaket er mottatt. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Servicetorget
Telefon:75 10 10 00
Epost:servicetorg@vefsn.kommune.no
Postadresse:Postboks 560 8651 MOSJØEN
Besøksadresse:Skjervgata 34 8657 MOSJØEN

Andre opplysninger

Oppdatert:2016-01-15 12:34
Web levert av CustomPublish AS