Foto © Aleksander Nordaas

Fasadeendring

Generelt om tjenesten

Tema

- Bygg og bo

Beskrivelse

Fasadeendring anses i utgangspunktet som et mindre tiltak. Det betyr at du som selvbygger kan utføre tiltaket og normalt ikke trenger å sende inn søknad til plan- og bygningsmyndigheten ihht. byggesaksforskriften §4-1c. Det er likevel en rekke vilkår som må oppfylles. Ønsker du dispensasjon fra gjeldende bestemmelser, må du uansett sende en søknad.

 

Det er ikke noe formelt krav om nabovarsel, men det kan ofte være en fordel at du snakker med naboer og gjenboere som kan tenkes å bli berørt av tiltaket. Du kan da klargjøre at det ikke er nødvendig å sende inn søknad, så sant tiltaket ikke medfører urimelig ulempe eller er til sjenanse.

Målgruppe

Hus- og tomteeiere

Kriterier/vilkår

  • fasadeendringen må ikke føre til at bygningens karakter endres eller
  • er en tilbakeføring av fasade til tidligere dokumentert utførelse.
  • bygningen kan ikke va vernet status, dersom du er usikker ta kontakt med kommunen for avklaring.
  • Tiltaket må ikke være i strid med kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan.

Dersom tiltaket ikke tilfredstiller vilkårene eller er tiltaket søknadspliktig ihht plan -og bygningslovens §20-1. Søknaden må utformes av et firma som har kompetanse til å gjennomføre en søknadsprosess (ansvarlig søker). Det kan for eksempel være en byggmester, entreprenør eller arkitekt. Før igangsetting må nødvendig prosjektering være gjennomført. Alle håndverkere (firmaer) må ha godkjent ansvarsrett for sine fagområder.

Pris for tjenesten

Gebyrsatser

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Helgelandskartet
aaa

Lover og forskrifter

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du trenger ikke sende en søknad til kommunen hvis byggetiltaket oppfyller vilkårene over. Er du i tvil, så kontakt kommunen for nærmere informasjon. Husk at du står selv ansvarlig for at byggetiltaket ikke skjer i strid med de reglene som er nevnt.

Saksbehandling

Klagemulighet

Tiltak som er unntatt søknadsplikt, kan ikke påklages av naboer og andre berørte. De må be kommunen gripe inn. Kommunen vil vurdere hvorvidt innvendingene er berettigede.

Kommunen kan - i spesielle tilfeller - konkludere med at tiltaket er i strid med regelverket eller anta at tiltaket medfører sjenanse for omgivelsene. I slike tilfeller må tiltaket behandles som en søknad. Vedtaket fra denne behandlingen kan påklages av partene, deg eller naboene. Klagefristen er tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til Fylkesmannen.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Servicetorget
Telefon:75 10 10 00
Epost:servicetorg@vefsn.kommune.no
Postadresse:Postboks 560 8651 MOSJØEN
Besøksadresse:Skjervgata 34 8657 MOSJØEN

Andre opplysninger

Oppdatert:2018-02-16 14:59
Web levert av CustomPublish AS