Foto © Aleksander Nordaas

Betaling - Kulturskolen

Gjeldende fra 01.01.18

a) Barnedans (4-6 år), musikkverksted-/barnehage og korps: 2.700 (2.650)
    Gjelder gruppeundervisning for førskolebarn, samt korps og musikkverksted
b) Instrumentopplæring, dans, teater, billedkunst, sang, PU-samspill: 3.225 (3.160). Gjelder alle andre tilbud enn dem nevnt i pkt. a. Erstatter tidligere generell elevkontingent
c) Voksne elever: kr 4.500 (4.400)
d) Kortkurs barn/ungdom: 700
e) Kortkurs voksne: 1.200 (1.225)
f) Kjøp av utvidet undervisningstid musikk: 650 (pr. 15 min), som påplussing til ordinær time gjennom hele året
g) Kjøp av utvidet undervisningstid dans/ensemblesang/musikklære: 1.250 (som påplusset ekstratime til ordinær time gjennom hele året)

Tillegg

Foresatte med barn deltakende i minimum to undervisningstimer pr uke i kulturskolen, gis 20 % moderasjon på barnets/barnas samlete elevkontingent.

Det er opprettet fem friplasser. Behovet for friplass begrunnes skriftlig på utarbeidet skjema.

Rektor ved kulturskolen vurderer søknadene og tildeler friplassene (jmfr. K-sak 25/10).

Web levert av CustomPublish AS