Foto © Aleksander Nordaas

Betaling - Hjemmehjelp / Praktisk bistand og institusjonsopphold

 1. Praktisk hjelp i hjemmet
  a) Kommunestyret fastsetter betalingssatsen for år 2017 for praktisk bistand og opplæring til kr. 330,- pr. time.

  b) Kommunestyret fastsetter følgende inntektsgraderte utgiftstak for praktisk bistand og opplæring:
Husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag. (G er kr. 92.579,- pr. 01.05.16.) Maksimalt vederlag pr. måned. (Utgiftstak)
0 – 2 G ( 0 – kr. 185 152,-) Justeres i samsvar med endringer i Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester
2 – 3 G (kr. 185 153,- - kr. 277 725,-) 1 028
3 – 4 G (kr. 277 729,- - kr. 370 304,-) 1 662
4 – 5 G (kr. 370 305,- - kr. 462 880,-) 2 470
Over 5 G (kr. 462 881,-) 3 300,-

c) Betalingssatsene gjelder også for ordningen personlig assistanse, når denne utfører praktisk bistand som nevnt under pkt.1.

 1. Trygghetsalarm
  a) Betalingssatsen for trygghetsalarm settes til kr. 210,- pr. mnd.
      Betalingssatsen for montering / demontering av nøkkelboks settes til kr. 780 pr. gang.
      I tillegg kommer oppstartkostnad pr. kr. 67.
   
 2. Korttidsopphold og dag/nattopphold i institusjon
  Egenandel for korttidsopphold og dag/ nattopphold i institusjon justeres i samsvar med endringer i Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Korttidsopphold i institusjon som overstiger 60 dager pr. kalenderår faktureres som langtidsopphold
   
 3. Langtidsopphold i institusjon
  Av inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp, fratrukket et fribeløp pr. år, kreves betalt 75% pr. år. Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betales inntil 85%. Betaling begrenses slik at enhver har i behold til eget bruk minst 25% av folketrygdens grunnbeløp i tillegg til fordel av fribeløp. Fribeløpet ved langtidsopphold i institusjon justeres i samsvar med endringer i Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.
   
 4. Matombringing
  a) Liten / medium porsjon middag m/ suppe eller dessert kr. 76,-
      Stor porsjon middag m/ suppe eller dessert kr. 86,-
  b) Spesialdietter fra kr. 76,- til kr. 152,- avhengig av innhold og kostnader.
   
 5. Vaksinasjoner
  a) Influensavaksinering kr. 130,-
  b) Prisen for øvrige vaksinasjoner økes med 2,7 %.
   
 6. Terapiridning
  Betalingssatsen for terapiridning settes til kr. 150,- pr time
Web levert av CustomPublish AS