Foto © Aleksander Nordaas

Betaling - Fagområdet brann og feiing

Gjeldende satser for Brann og Feiing trer i kraft 01.01.2017 og gjelder inntil videre.
Det gjøres for orden skyld oppmerksom på at gebyrlisten ikke inneholder utfyllende informasjon – men viser til eksempler på oppdrag som faktureres.

Alle priser nedenfor er inkl mva der ikke annet er nevnt

Feie- og tilsynstjenesten

Kommunen har innkreving av feie- og tilsynsavgift over 6 terminer hvert år, og avgiften ilegges boenheter med ildsted iht. lokal forskrift og feie- og tilsynsavgift. Beregningsgrunnlaget er beregnet med bakgrunn i selvkostprinsippet og har ingen økning i forhold til 2016 med bakgrunn i en økning i antall registrerte boenheter

Årlig avgift pr boenhet med ildsted settes til kr 667 (667)

Serviceoppdrag feie- og tilsynstjenesten settes til kr 977 pr time (951)
Gjelder ikke-lovpålagte oppgaver som utføres for kunder. Herunder kommer ferdigbefaring av egenmonterte ildsteder, fresing av beksot etc.

Saksbehandlingsgebyr – Pyrotekniske vare settes til kr 3.595 (3.500)
Gjelder behandling av søknader og befaring av utsalgssted i forbindelse med behandling av innkommet søknad om salg av pyroteknisk vare (fyrverkeri). Dette tilsvarer en økning på 2,7 % fra forrige år.

Kontrollgebyr i utsalgsperioden – Pyroteknisk vare settes til kr 1.520 pr år (1.480)
Gjelder kontroll av utsalgssted i løpet av utsalgsperioden for pyroteknisk vare.
Dette tilsvarer en økning på 2,7 % fra forrige år.

Alarmsentral brann

Salten Brann IKS har overvåkning av automatiske brannalarmer, heis- og tyverialarmer o.l. på vegne av kommunene tilknyttet Bodø 110-sentral. Årsavgiftene for neste år har en økning på 2,7 % for å dekke opp for økte driftsutgifter.

Årsavgift for mottak av automatiske brannalarmer fra næringsbygg settes til kr 8.453 pr år (8.231,-)

Årsavgift for mottak av heis- eller tyverialarm settes til kr 2.727.- pr år (2.655)

Årsavgift for oppbevaring av nøkler til alarmkunder settes til kr 3.186 pr år. (3.102)
Årsavgiften belastes alle kunder som ikke har fått montert opp brannvesenets nøkkelsafe på bygget i tråd med avtalen om alarmoverføring – men istedenfor velger oppbevaring på brannstasjonen.

Årsavgift – Brannvarslingsanlegg Sjøgata settes til kr 8.453 (8.231)
Tilknytningsgebyret gjelder hovedsentralen for brannvarslingsanlegget i Sjøgata.

Tillegg pr detektor settes til kr 276 pr år. (269)

Utrykning til unødvendige alarmer for kunder tilknyttet brannvarslingsanlegget i Sjøgata settes til kr. 2.655 for private kunder (2.585) og kr 6.638 for næringskunder (6.463). Den betydelige økningen skyldes blant annet at disse oppdragene fra og med neste år faktureres med 25 % mva.

Unødige utrykninger til objekter som følge av feil på brannvarslingsanlegget, manglende sakkyndig kontroll/vedlikehold av brannalarmanlegget iht. forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn faktureres eier av alarmanlegget. Tilsvarende gjelder i de tilfeller den unødige alarmen er forårsaket av brukerne / beboerne. Det tilkommer ikke merverdiavgift på fakturering av unødige alarmer.

Det er her verdt å merke seg at overnevnte avsnitt kun omfatter det omfattende brannvarslingsanlegget i Sjøgata – og således avtalefestet mellom partene.

Brann- og redningstjenesten

Brann- og redningstjenesten utfører en del serviceoppdrag utover de lovpålagte oppgavene. Satsene er økt med 3,4 % for å dekke økte driftsutgifter.

Serviceoppdrag brann- og redningstjenesten settes til kr 977 pr time (951)
 

Utrykning ved unødig alarm settes til kr 6.638 pr utrykning (6.463)
Unødige utrykninger til brannobjekter som følge av feil på brannvarslingsanlegget, manglende sakkyndig kontroll/vedlikehold av brannalarmanlegget iht. forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn faktureres eier av objektet. Tilsvarende gjelder dersom det pågår arbeid på anlegget som ikke er forhåndsvarslet til brannvesenet.

Unødige alarmer forårsaket av brukerne / beboerne ilegges alltid eieren av objektet. Dette for å bevisstgjøre eieren i forhold til sitt ansvar som bygningseier i forhold til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn. Gebyret sikrer også at kommunen får dekket inn sine driftskostnader for unødige alarmer. Gebyret har også en preventiv virkning i forhold til kjensgjerningen om at hyppige og gjentakende unødige alarmer ikke blir tatt alvorlig av beboerne.
 

Utrykning ved innbruddsalarm / heisalarm settes til kr 5.443 (5.300)
Enhetsprisen gjelder utrykning/bistand til kunder ved utløst alarm i objekt.
 

Åpning av nøkkelsafe settes til kr 682 pr gang (664)
Gjelder i de tilfeller man får henvendelser fra objekteier som har behov for bistand fra brannvesenet med å få åpnet nøkkelsafen på objektet. Dette gjelder ved innlegging av nye nøkler, revisjon av eksisterende låssystem samt vedlikehold av nøkkelsafen.
 

Kontroll av slukkeposter / brannslukningsapparater
Det utføres sakkyndig kontroll av slukkeposter og enhetsprisene er som følger. Det er ikke mva på denne type tjeneste ved internsalg.

Oppdragsbeskrivelse			Enhetspris 2017		Enhetspris 2016
Årskontroll av pulverapparat (6 kg)	  Kr. 115		  Kr. 112
Årskontroll av brannslange		  Kr. 143		  Kr. 139
Trykkprøving av brannslange		  Kr. 372		  Kr. 362
Utskifting av brannslukningsapparat	  Kr. 388		  Kr. 378
Utskifting av røykvarsler		  Kr. 251		  Kr. 244
Utskifting av batteripakke i røykvarslere Kr. 120		  Kr. 117
Oppstartkostnad - utenfor 5 km		  Kr. 282		  Kr. 275
Oppstartkostnad - innenfor 5 km		  Kr. 67		  Kr. 65
Kilometergodtgjørelse pr km		  Kr. 6		  Kr. 6
Ved eksternt salg tilkommer 25 % merverdiavgift.


Kurs / Øvelser
Ved opplæring (kurs og øvelser) så fastsetter enheten prisene i hvert enkelt tilfelle basert på omfang av tjenestekjøpet.


Utleie av brann- og beredskapsbåt
Brann- og redningstjenestens samarbeidspartnere / beredskapsorganisasjoner ønsker å leie brann- og redningsbåten for enkeltoppdrag. Prisene nedenfor er sammenlignbare med de leiepriser som gjelder hos andre aktører.

Tjenestebeskrivelse			Pris pr time 2017	Pris pr time 2016
Leie av båt med mannskap			2.789			2.716
Tillegg pr ekstra mannskap			977			951
I tillegg belastes leietaker for drivstoff, rengjøring o.l. av båt, og minimum leietid er to timer pr tilfelle.


Utleie av brannlift / høydeberedskap

Tjenestebeskrivelse			Pris pr time 2017	Pris pr time 2016
Leie av brannlift inkl sjåfør			1.813			1.765
Tillegg pr mannskap				977			951
Minimum leietid er to timer pr tilfelle.

 

Fylling av trykkluft kr 60 pr sett (60)
Gjelder fylling av dykkerflasker til private kunder

 

Fylling av vann til eksterne næringskunder (200,- + 30,- pr m3)
Oppstartskostnad settes til kr 200.- pr fylling. I tillegg kommer kr 30.- pr kubikk vann.

Web levert av CustomPublish AS