Foto © Aleksander Nordaas

Betaling - Eiendomsomsetning

Rettsgebyr er fra 01.01.2017  kr 1.049,-.

Tinglysningsgebyr kr. 525,-

Dokumentavgift 2,5 % av verdien - minimum kr. 250,-

Gebyr på tjenester utført av avd. eiendom

Salg av boligtomter i regulert felt  1,5 x rettsgebyret, + mva (1.573,50 + 393,37) kr. 1.966,87
Salg av næringsareal i regulert felt 2 x rettsgebyret + mva (2.098,- + 524,50) kr. 2.622,50
Annet salg (normalpris)  2 x rettsgebyret,  + mva (2.098,- + 524,50) kr. 2.622,50
Annet salg (kurante saker) 1 x rettsgebyret,  + mva (1.049,- + 262,25) kr. 1.311,25
Overførsel og innløsing av festekontrakt 1,5 x rettsgebyret,  + mva (1.922,00 + 393,37) kr. 1.966,87
Bistand, utferdigelse av erklæringer / avtaler 1 x rettsgebyret, + mva (1.281,00 + 262,25) kr. 1.311,25

I saker hvor kommunen kjøper areal, kreves gebyr når kommunen utferdiger hjemmelsdokumenter. Gebyrets størrelse blir som over, alt etter type tomt og sakens omfang.

Som kurante saker regnes saker med vesentlig lavere arbeidsmengde enn øvrige kjøp/salgssaker, f.eks. saker om tilleggsareal hvor det ikke utferdiges hjemmelsdokumenter.

Rådmannen er tvilstilfelle gitt myndighet til å avgjøre hva som skal regnes som kurant sak.

Web levert av CustomPublish AS