Foto © Aleksander Nordaas

Barnehageplass

Generelt om tjenesten

Tema

- Familie og samliv
- Barnehage

Beskrivelse

Du har rett til å få barnehageplass fra august hvis barnet ditt fyller ett år senest innen utgangen av oktober det året du søker, og du har søkt før fristen for hovedopptaket har gått ut. Hvis barnet ditt er under ett år, kan du få tilbud om plass hvis det er ledig kapasitet.

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som gir grunnlag for allsidig utvikling. Det skal tas hensyn til:

  • barnas alder
  • funksjonsnivå
  • kjønn
  • sosial, etnisk og kulturell bakgrunn

Åpningstider komunale barnehagene:
10 timer pr dag innenfor tidsrommet kl. 06.30 - 16.30.
Elsfjord oppvekstsenter har åpningstid fra kl 07.00 - 16.30.
Styrer i samråd med foreldreråd og samarbeidsutvalg fastsetter åpningstiden i den enkelte barnehage hver høst etter brukernes behov. I løpet av året er barnehagene stengt noen dager pga. planleggingsdager. Disse er knyttet til skoleruta

Åpningstider private barnehagene:
Stort sett samme åpningstid som de kommunale. For detaljer om åpningstid ta kontakt med den enkelte barnehage.

Målgruppe

Barn 0–6 år som er bosatt i kommunen

Kriterier/vilkår

Disse blir prioritert ved opptak:

  • Barn med nedsatt funksjonsevne
  • Barn som barneverntjenesten har overtatt omsorgen for
  • Barn som har behov for hjelpetiltak fra barneverntjenesten

I tillegg har barnehagene egne opptakskriterier.

Pris for tjenesten

Makspris
Foreldre skal ikke betalte mer enn maksprisen for en barnehageplass.
Maksprisen for 2016 er 2 655 kroner per måned, og totalt 29 980 kroner per år.
Maksprisen gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private. Grensen blir fastsatt av Stortinget. Kommunen kan tilby foreldrene en lavere pris enn maksprisen.
Barnehagene kan kreve betaling for kost (matpenger) i tillegg til maksprisen.
Grensen blir fastsatt av Stortinget.

Har du flere barn i barnehagen?
Hvis du har mer enn ett barn i barnehage i samme kommune, skal kommunen sørge for at du får reduksjon i foreldrebetalingen. Det kalles søskenmoderasjon. Du skal få søskenmoderasjon uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager, og i barnehager med forskjellige eiere.
Reduksjonen for det andre barnet er minimum 30 prosent, og for det tredje barnet og oppover er det 50 prosent reduksjon.

Har du lav inntekt?
Det er to moderasjonsordninger for familier eller husholdninger med lav inntekt:
- Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen.
- Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en redusert pris.
   Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen.
   I 2016 gjelder derfor denne ordningen for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere
    enn 486 750 kroner per år.
Dette gjelder både kommunale og private barnehager. Kommunen har ansvaret.
Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid
Kommunen skal refundere inntektstapet til de private barnehagene der foreldre har fått vedtak om redusert foreldrebetaling.

Gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer
Fra 1. august 2016 har alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. For barnehageåret 2016-2017 gjelder dette for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 417 000 kroner per år.

Betalingssats

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Erklæring om ansvar for barnet

Barnehagevedtekter vedtatt 21.06.2011

Barn i flerspråklige familier
Velkommen til barnehagen

Partnere

Helsestasjonen
PPT
Barneverntjenesten
Fysioterapitjenesten
Fylkesmannens oppvekst- og utdanningsavdeling
Vefsn spesialpedagogiske senter 
Høgskolen i Nesna
Opplæringskontoret Midt-Helgeland

aaa

Kommunen har plikt til å sørge for denne tjenesten.

Se
Barnehageloven § 7, § 8, § 9, § 12, § 12a, § 13.
Barnevernloven § 4-4 - hjelpetiltak for barn og barnefamilier
Forskrift om foreldrebetaling i barnehagen § 3 Moderasjonsordninger
Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage

Lover

Barnehageloven
Barnevernloven

Forskrifter

Forskrift om familiebarnehager

Forskrift om foreldrebetaling i barnehager

Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Forskrift om saksbehandling ved barnehageopptak

Forskrifter

Kvalitet i barnehagen - St.meld. nr. 41 (2008-2009)

Rett til barnehageplass

___

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Kommunen skal legge til rette for en samordnet opptaksprosess og sikre likebehandling av barn og av offentlige og private barnehager. Søknad om barnehageplass fylles ut på eget skjema som er felles for alle barnehagene. Du sender ett skjema for hvert barn du søker for.

Kommunen har lagt til rette for en samordnet opptaktsprosess. Dette skal sikre likebehandling av barn og av kommunale og private barnehager.

Hovedopptak til kommunens barnehager skjer på våren.

De kommunale barnehagene følger opptak etter vedtekter fastsatt av kommunestyret.

 

Ved opptak tas hensyn til barnegruppens sammensetning. Det tas ellers hensyn til barnets behov og sosiale forhold i heimen.

 

Skjema

Her kan du søke om barnehageplass og melde endringer

Søknad om barnehageplass skal skje ved bruk av barnehagesystemet. Søkere som ikke selv har tilgang til dette, kan ta kontakt med kommunens Servicetorg for hjelp til utfylling.

Der finner du informasjon om barnehagene i kommunen,
Du kan søke om plass og melde endringer osv til barnehagen.

For å logge inn på barnehagesystemet kan du bruke ID-porten / MinID.

 

Vedlegg

Legg ved søknaden en uttalelse fra sakkyndig instans hvis barnet ditt har rett til prioritet.

Erklæring om ansvar for barnet:

For at kommunen skal ha adgang til å innhente, bruke eller oppbevare personopplysninger, kreves det enten hjemmel i lov eller at den opplysningen gjelder har samtykket.
Formålet med innsamling av personopplysninger om barn og foresatte i barnehage, skole og SFO, er å gi barnet et best mulig tilbud etter lover og forskrifter, samtidig som barnets rettigheter til beskyttelse av privatlivet ivaretas.

Det er utarbeidet et eget skjema:

Søknadsfrist

20. februar

Saksbehandling

Tildeling av plass skal skje i samsvar med de fastsatte opptakskriteriene som gjelder for barnehagen. Dine ønsker og behov skal tillegges stor vekt ved opptaket. Ved det årlige hovedopptaket skal du varsles skriftlig om hvorvidt og i hvilken barnehage du har fått tilbud om plass. Har du ikke fått ditt første ønske oppfylt, har du rett til å bli satt på søkerliste ved denne barnehagen.

Ved supplerende opptak i løpet av barnehageåret skal først søkere fra søkerlisten tilbys plass i samsvar med de fastsatte opptakskriteriene. Tildeling skal skje skriftlig. Blant de søkerne som ikke tilbys plass ved supplerende opptak, er det bare søkere med rett til prioritet som skal underrettes om at plassen er tilbudt en annen.

Har du ikke har fått oppfylt verken ditt første eller andre ønske om barnehageplass ved hovedopptaket, kan du kreve en skriftlig begrunnelse.

Eventuelle spørsmål kan rettes til enhetsleder Barnehager, Sissel Nilsskog Aufles på telefon 75 10 12 02.

Klagemulighet

Ved hovedopptak kan du klage over avslag på søknad om barnehageplass. Du kan også klage hvis du verken får ditt første eller andre ønske oppfylt. Ved supplerende opptak kan bare søkere til barnehagen som har rett til prioritet, klage. Klagefristen er normalt tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket.

Hvis kommunen finner at barnet ditt skulle vært tilbudt den ønskede plassen, skal det tilbys første ledige plass etter at barn med lovfestet rett til prioritet er tilbudt plass. Hvis du ikke får medhold, går saken videre til klagenemnda i kommunen, som er klageinstans.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Servicetorget
Telefon:75 10 10 00
Epost:servicetorg@vefsn.kommune.no
Postadresse:Postboks 560 8651 MOSJØEN
Besøksadresse:Skjervgata 34 8657 MOSJØEN

Andre opplysninger

Oppdatert:2017-09-12 12:44
Web levert av CustomPublish AS